Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

query_builder   25 juny 2008 13:50

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

 • El seu objectiu és ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les de les infraestructures i dels serveis bàsics necessaris 
 • Per finançar les actuacions es crearà un Fons específic del Govern perquè els consistoris redactin els programes d’adequació i dues línies de crèdit: una per als ajuntaments i l’altra pels parcel·listes  
El Govern ha aprovat avui l’Avantprojecte de llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. L’objectiu és ordenar les urbanitzacions de Catalunya construïdes entre 1956 i 1981 i dotar-les de serveis bàsics i infraestructures per tal de millorar la qualitat de vida dels seus residents. L’Avantprojecte de Llei, que serà tramès al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació i aprovació definitiva, estableix les següents mesures:
 
 • L’ordenació urbanística de l’àrea residencial, mitjançant les corresponents figures de planejament i de reparcel·lació que assegurin les cessions de sòl necessàries per a la millora dels serveis. 
 
 • La dotació de serveis i infraestructures, en col·laboració amb els ajuntaments i els parcel·listes.
 
 • La creació d’un fons econòmic perajudar als ajuntaments a elaborar projectes de millora de les urbanitzacions a través d’una convocatòria anual. 
 
 • L’habilitació d’una línia de préstecs destinada als ajuntaments per a finançar l’execució de les obres iuna altra per als parcel·listes per assegurar el retorn del cost de les obres.
 
 • La reducció de la superfície, en aquells casos que això sigui possible,de les urbanitzacions que no s’han arribat a desenvolupar al llarg dels anys o, fins i tot, la reversió dels terrenys a la seva condició anterior de sòl no urbanitzable.
 
Un model ineficient d’ocupació del territori
 
La Llei té com a finalitat establir mesures i instruments per facilitar l’ordenació de les urbanitzacions que presentin algun tipus de dèficits d’infraestructures o serveis i, donat el cas, per adequar-les al planejament territorial. Aquesta Llei s’adreça a les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, destinades inicialment a segones residències, que actualment són ocupades en la seva majoria per habitatge principal.
 
Durant aquest període es varen iniciar arreu de Catalunya un gran nombre d’urbanitzacions que van ser promogudes i comercialitzades sense comptar, en molts casos, amb l’adequat procés de planejament urbanístic, parcel·lació, previsió de serveis, ni dotacions de sanejament o energia. Sovint, aquestes operacions es van desenvolupar en espais no aptes per a la seva urbanització, per raons, sobretot, d’accessibilitat i pendent, sense adaptar-se, en molts casos, a la legalitat vigent.
 
Atès que, en els darrers anys, el mercat immobiliari ha viscut una tendència a la conversió de les urbanitzacions de segona a primera residència, aquestes mancances encara s’han fet més evidents. Així mateix, aquest tipus d’urbanització comporta, degut a la seva baixa densitat, un consum excessiu de sòl i un augment forçat de la mobilitat obligada, responent a un model d’ocupació del territori que avui es considera obsolet.
 
2.300 urbanitzacions amb 625.000 residents
 
Es calcula que a Catalunya existeixen aproximadament un total de 2.300 urbanitzacions, on viuen gairebé 625.000 persones, amb 333.000 parcel·les, de les quals només s’ha desenvolupat la meitat de l’edificació que permetrien. Unes 400 urbanitzacions estan situades en sòl no urbanitzable, de les quals el 70% es van construir abans de 1975.
 
Quant a les principals mancances d’aquestes àrees residencials, (segons un estudi de la Diputació de Barcelona referides a l’àmbit de la seva demarcació), el 61% tenen dèficits pel que fa a la pavimentació; el 55%, a l’abastiment d’aigua; el 60%, a infraestructures de sanejament, i el 62%, a enllumenat públic.
 
Àrees de baixa densitat i allunyades dels nuclis urbans
 
L’Avantprojecte va destinat concretament a aquelles àrees residencials de baixa densitat deslligades de la trama urbana i integrades habitualment per edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars i que presenten algun dèficit d’obres o serveis. Aquestes urbanitzacions responen, en la gran majoria, a les que es van desenvolupar entre l’entrada en vigor el maig de 1956, de la Ley del suelo y ordenación urbana i el novembre de 1981 quan es va aprovar la Llei de protecció de la legalitat urbanística.
 
En canvi, no es podran acollir als beneficis d’aquesta Llei les urbanitzacions o àrees residencials situades en sòl classificat com a no urbanitzable, excepte en el cas que es canviï la seva classificació per un Pla d’ordenació urbanística municipal si això és possible.
 
 
Ordenar les urbanitzacions
 
La finalitat de l’Avantprojecte és fer front a les problemàtiques d’aquestes urbanitzacions aïllades amb mancances de serveis bàsics. Per això, aposta per regularitzar la situació amb diferents estratègies segons cada cas:
 
 • Ordenar urbanísticament l’àrea residencial, impulsar els corresponents projectes de reparcel·lació i adaptar la classificació del sòl, tot preveient les cessions de sòl necessàries per a la millora dels serveis i la dotació d’espais verds.
 
 • Impulsar la finalització de les obres d’urbanització i serveis bàsics en àrees que es poden consolidarper tal de millorar la qualitat de vida dels residents i la integració del complex en el municipi.
 
 • Reduir la superfícieinicialment prevista, quan això encara sigui possible, de la urbanització que no s’ha desenvolupat al llarg dels anys.
 
En tot cas, per tal de regularitzar aquesta situació, l’Avantprojecte preveu la tramitació de l’instrument urbanístic adient, que inclourà tant reparcel·lacions com reserves per als sistemes de comunicacions, equipaments comunitaris i espais lliures.
 
Per tal de facilitar aquesta reordenació es podran delimitar sectors discontinus per assegurar que les cessions s’efectuïn en àmbits destinats a tal efecte de forma compatible amb usos residencials. Es preveu així mateix, en el cas que hi hagi una part situada en sòl d’especial protecció, que les cessions per espais lliures i zones verdes es concentrin en aquest àmbit. Així mateix, pel què fa a la reserves per a habitatge protegit, aquestes seran d’aplicació en funció dels increments de sostre o de densitat residencial que proposi la nova ordenació.
 
Actuacions de millora i finançament
 
L’Avantprojecte de llei preveu facilitar l’execució de les obres de dotacions i serveis pendents mitjançant l’elaboració, per part de l’ajuntament corresponent, d’un Programa d’Adequació. Aquest Programa definirà totes les actuacions que s’han d’endegar per regular la reordenació urbanística i la provisió de serveis, tant pel que fa al planejament urbanístic com al calendari d’obres.
 
Igualment, el Programa d’Adequació enumerarà les actuacions de millora urbanística a executar, amb el detall de les fases, l’estimació de costos i la seva repercussió en quotes per als parcel·listes. La formulació d’aquest Programa serà un requisit imprescindible perquè els municipis puguin accedir a les mesures de finançament que preveu la Llei.
 
Pel què fa al finançament, es crearà un Fons específic del Govern i dues línies de crèdits:
 
 • Fons econòmicper a la regularització de les urbanitzacions: amb l’objectiu de fomentar la redacció i execució d’aquests Programes d’Adequació, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) convocarà anualment aquesta línia d’ajuts dotada amb 10 milions d’euros que servirà per cofinançar una vintena d’aquests projectes cada any. Aquest fons servirà per concedir als ajuntaments el finançament necessari per a redactar els Programes d’Adequació, l’elaboració de plans urbanístics i projectes d’urbanització, l’adquisició de sòl, els projectes específics en matèria de telecomunicacions, paisatge o prevenció d’incendis, i executar total o parcialment les obres de millora a les urbanitzacions.
 
A l’hora de concedir els ajuts d’aquests fons, es prioritzaran els municipis amb més urbanitzacions i es tindrà en compte la superfície del terme municipal ocupada per aquestes àrees, l’antiguitat en l’ocupació de les urbanitzacions i els dèficits de serveis bàsics, entre d’altres.
 
 • Finançament per a l’execució de les obres: préstecs destinats als ajuntaments per tal d’ajudar-los a executar i accelerar les obres d’urbanització incloses als Programes d’Adequació. Aquest préstecs es concediran a través de l’Incasòl. Es preveu que el reemborsament del préstec es faci mitjançant les quotes d’urbanització dels propietaris. 
 
 • Ajuts als parcel·listes: són ajuts destinats als propietaris per facilitar el pagament de l’import de les obres de millora efectuades a la seva urbanització. Atès que part dels residents de les urbanitzacions amb més mancances són persones grans amb pocs recursos econòmics, es crearà una línia d’ajuts perquè puguin fer front al pagament de les quotes d’urbanització. Així, aquesta línia anirà destinada a les persones de més de 65 anys amb domicili habitual a les urbanitzacions afectades i uns ingressos anuals mínims. L’import anual d’aquests ajuts als parcel·listes es calcula en 3,2 milions d’euros.
 
 
Prova pilot a 10 ajuntaments
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat ja una prova pilot a 10 urbanitzacions amb dèficits d’equipaments i serveis per verificar el funcionament d’aquest sistema, conèixer amb més detall quines seran les necessitats i demandes dels ajuntaments, i poder calcular quina haurà de ser la dotació econòmica del Fons que preveu la Llei. Aquest pla pilot està dotat amb un import total de 2,9 milions d’euros, 290.000 euros per a cada municipi participant.
 
Per tal de posar en marxa la prova, l’Incasòl ha signat convenis de col·laboració amb els ajuntaments d’Alpicat (Segrià), Castellvell del Camp (Baix Camp), Corbera de Llobregat (Baix Llobregat), la Juncosa del Montmell (Baix Penedès), Masquefa (Anoia), Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), Maçanet de la Selva (La Selva), Mediona (Alt Penedès), Vacarisses (Vallès Occidental) i Vidreres (Selva).
 
Els ajuts atorgats serviran perquè els ajuntaments estableixin un servei tècnic de suport, desenvolupin processos de participació ciutadana amb els veïns de les urbanitzacions, elaborin els corresponents Programes d’Adequació i executin petites obres complementàries.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia