Direcció General de Comunicació

El Govern ha aprovat la proposta d'ampliació de les zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) a Lleida

query_builder   16 juny 2009 14:18

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat la proposta d'ampliació de les zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) a Lleida

  • L’ampliació s’ha fet per donar compliment a les sentències del Tribunal de Justícia de Luxemburg
  • Amb aquest acord, el Govern considera que es donen per satisfetes les demandes formulades per la Comissió Europea
El Govern ha donat avui el vist-i-plau definitiu a l’ampliació en 14.297 hectàrees de diversos espais de la xarxa Natura 2000 al sector estèpic de Catalunya. Aquesta modificació s’ha fet per donar compliment a dues sentències condemnatòries emeses pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
 
La Comissió Europea va qualificar la designació de zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) aprovada per la Generalitat el setembre de 2006 d’incomplerta i va iniciar un procediment d’infracció que va finalitzar amb la sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 28 de juny de 2007. Aquesta sentència considerava que no es protegia adequadament el sisó, la calàndria, el gaig blau i la terrerola vulgar. Aquestes espècies vinculades a ambients estèpics són les més amenaçades a Catalunya i tenen la seva principal àrea de distribució a la plana de Lleida. La Comissió Europea, però, va obrir un altre procediment d’infracció arran de l’aprovació del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues per l’afectació a les poblacions d’ocells que les ocupen i reclama major protecció d’aquestes espècies més enllà de les ZEPA ja declarades el setembre del 2006.
  
Per donar compliment a aquests dos processos judicials, el Govern ha aprovat una proposta que suposa l’ampliació de 7 espais de la plana de Lleida designats com a ZEPA, de manera que s’augmenta en 14.297 hectàrees les 48.354 hectàrees ja protegides en l’àmbit estèpic.
 
En concret, la proposta d’ampliació a nivell d’hectàrees es distribueix de la següent manera:
 
Nom
Superfície protegida actual
Superfície proposada
Superfície d’ampliació
Secans Mas de Melons-Alfés
6.422,90
 6.732,23
309,33
Anglesola-Vilagrassa
856,6
1.122,66
266,06
Vall del Sió-Llobregós
26.620,00
26.846,56
226,56
Bellmunt-Almenara
3.464,20
 3.960,48
496,28
Plans de Sió
5.289,60
 10.268,49
4.978,89
Belianes-Preixana
1.924,60
 6.528,75
4.604,15
Secans Segrià i Utxesa
3.792,89
 7.209,37
3.416,48
Superfícies totals
48.370,79
62.668,54
14.297,75
 
 
Tràmit d’informació pública
 
El projecte d’ampliació ha estat sotmès a informació pública després de diverses reunions amb els agents implicats durant els últims mesos. De la fase d’informació pública s’han rebut 750 al·legacions. Acollint la demanda d’un conjunt d’al·legacions, s’ha inclòs en l’exposició de motius la menció específica a la futura aprovació dels corresponents plans de gestió de cara al primer trimestre de 2010. Precisament, la gran majoria de les al·legacions han estat desestimades perquè, o bé plantegen que s’aprovin plans de gestió, fet ja previst, o bé que es retiri tot el projecte, una opció que no és possible tenint en compte que hi ha dues sentències emeses.
 
En qualsevol cas, el Govern expressarà a les persones que han enviat les al·legacions quins són els objectius finals de l’acord d’avui:
 
  •  Garantir la conservació de la biodiversitat pròpia dels ambients estèpics, posant en valor el singular patrimoni natural dels secans.
  • Assegurar el manteniment de les explotacions agràries en aquests espais, reforçant els aspectes que els poden donar valor afegit.
  • Diversificar les activitats econòmiques basades en la valorització dels recursos naturals i culturals, contribuint de manera més significativa al desenvolupament local.
  • Establir un model de gestió participada dels espais protegits, amb implicació de totes les parts, públiques i privades, com a garantia de concertació i de treball conjunt.
Entre les accions que es desenvoluparan per portar a terme aquests objectius, hi ha les següents: 
  • Durant el primer trimestre de 2010, s’adoptaran els plans de gestió de cadascun dels espais que integren la xarxa Natura 2000 a la plana de Lleida. Aquests plans de gestió, elaborats amb la participació de les institucions i dels agents socials, econòmics, ambientals i culturals representatius de cada territori, definiran com s’ha de desenvolupar la gestió en aquests espais. Mentrestant, en aquests espais el document de referència amb relació als usos i les activitats que s’hi poden desenvolupar són les directrius adoptades pel Govern de la Generalitat el 5 de setembre de 2006.
  • Paral·lelament a la definició dels plans de gestió, s’aprofundiran les estratègies de desenvolupament local en cada espai protegit, per orientar l’acció de Govern cap a l’estímul i la creació d’ocupació, la posada en valor dels recursos naturals i culturals, la generació de nova activitat econòmica i el foment d’alternatives viables que garanteixin noves oportunitats per al territori.
  • En els àmbits de la xarxa Natura 2000 inclosos als àmbits de projectes de regadiu ja aprovats, el Govern habilitarà les mesures compensatòries oportunes amb relació a les limitacions que s’adoptin sobre el reg i sobre les tipologies de conreu que s’hi admetin.
 
Tràmits a partir d’ara
 
Amb aquest acord, el Govern considera que es dóna per satisfeta la demanda que la Comissió ha formulat sobre l’incompliment de la primera sentència i s’inicia el camí per donar compliment a la segona sentència, vinculada a l’aplicació de la directiva de les aus en el regadiu Segarra-Garrigues. El Govern espera que la Comissió Europea consideri correctes les mesures adoptades i es tanqui el procediment.  
 
Un cop aprovat el projecte d’ampliació de ZEPA, el Govern durà a terme les actuacions necessàries per fer-lo efectiu. En aquest sentit, un grup de treball, integrat pels departaments de Presidència; Agricultura, Alimentació i Acció Rural; Medi Ambient i Habitatge, i Política Territorial i Obres Públiques, s’encarregarà de la coordinació de les decisions i actuacions a executar.
 
Entre aquestes actuacions, destaquen l’adaptació de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del regadiu Segarra-Garrigues a la nova designació de ZEPA, així com l’estudi de les mesures jurídiques, compensatòries i de gestió necessàries. El termini per dur a terme aquestes actuacions seria fins a finals del 2009. D’aquesta manera, es donaria compliment a la segona sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, vinculada a l’aplicació de la directiva de les aus en el regadiu Segarra-Garrigues.
 
Modificació Xarxa Natural 2000
 
D’altra banda, el Govern també ha aprovat modificacions puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa natura 2000. Aquests espais que ara es modifiquen van ser declarats pel Govern el 5 de setembre de 2006, però degut al gran volum de documentació gràfica que es va manejar per a l’elaboració de la llista d’espais a incloure a la xarxa Natura 2000 i l’elevat nombre d’al·legacions acceptades, va propiciar a que es produïssin alguns errors, detectats a posteriori, que convé que siguin esmenats mitjançant una nova designació. La correcció d’aquestes errades també s’ha exposat a informació pública.
`