Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de llei sobre la designació de senadors

query_builder   25 agost 2009 13:57

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei sobre la designació de senadors

 • S’estableix el nou procediment per designar els senadors catalans
 • La novetat principal novetat rau en el fet que no serà condició necessària que els senadors siguin diputats
 • En tres anys, s’han aprovat 32 lleis, 14 estan en tràmit parlamentari i el Govern n’està elaborant una vintena més que despleguen l’Estatut
 
 
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei sobre el procediment de designació de senadors i senadores que representen la Generalitat de Catalunya al Senat, en compliment de l’article 61 i de la disposició addicional primera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC).
 
El text, una llei de desenvolupament institucional de l’Estatut, estableix els requisits per ser designat senador: complir la legislació electoral estatal i autonòmica; acreditar una trajectòria professional o política rellevant i tenir la condició política de català en els termes previstos a l’EAC. A diferència de l’Estatut de 1979, no exigeix ser diputat o diputada del Parlament.
 
Sobre el procediment de designació, el projecte estableix que la Mesa de la Cambra ha de fixar els nombre de senadors i senadores que correspon designar proporcionalment a cada grup parlamentari. En 30 dies com a màxim, els grups hauran de presentar les candidatures, garantint la presència equilibrada de dones i homes.
 
Les persones candidates a representar la Generalitat al Senat compareixeran davant la comissió competent amb caràcter previ a la designació. Després, el president/a de la Cambra convocarà el ple per a la designació mitjançant votació secreta. Per ser elegit es requereix la majoria simple. El seu mandat, s’estendrà fins que finalitzi la legislatura del Parlament de Catalunya durant la qual van ser designades.
 
El Projecte de llei aprovat avui és de desenvolupament institucional del nou Estatut, que estableix que una llei aprovada per majoria absoluta del Parlament haurà de detallar els termes en els que s’ha de produir la designació de senadors, que fins ara es feia d’acord amb el reglament del Parlament de Catalunya.
 
Cal recordar que la Constitució (art. 69.5) estableix que les Comunitats Autònomes designen un senador/a i un altre més per cada milió d’habitants del territori respectiu.
 
La designació la realitza l’assemblea legislativa corresponent d’acord amb el que preveuen els estatuts d’autonomia, els quals han d’assegurar, en qualsevol cas, la representació proporcional que s’escaigui. Aragó, Andalusia, Astúries, País Valencià o Cantàbria, són algunes de les comunitats que ja compten amb una llei similar.
 
32 lleis aprovades en tres anys, 16 en l’últim any
 
Des de l’entrada en vigor de l’Estatut el 2006, el Parlament ha aprovat 32 lleis que el despleguen, 16 d’elles en l’últim any. El Govern també està tramitant o elaborant una vintena més d’Avantprojectes de llei que contemplen principis rectors o competències derivades del nou EAC, com ara l’Avantprojecte de llei del règim especial d’Aran; el de designació de senadors; el de l’Autoritat de Protecció de Dades; l’Avantprojecte de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre homes i dones; el de Polítiques de Joventut, etc.
 
Les lleis aprovades en els darrers tres anys són les següents:
 
Institucional
 1. Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
 2. Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries
 
Drets
 1. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge a Catalunya
 2. Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de serveis socials
 3. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
 4. Llei 12/2009, de 10 de juliol, de l’educació
 5. Llei 14/2007, de 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau
 6. Llei 13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic
 7. Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya
 8. Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes
 
Dret civil català
 1. Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
 2. Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions
 3. Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu
 
Altres institucions rellevants
 1. Llei 1/2007, de 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals
 2. Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya
 3. Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 4. Llei 14/2008, de 5 de desembre, de creació de l'Oficina Antifrau de Catalunya
 5. Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència
 
Competències
 1. Llei de mediació en l’àmbit del dret privat
 2. Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric
 3. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 4. Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
 5. Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 6. Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial
 7. Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial
 8. Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports, heliports de Catalunya i altres infraestructures aeroportuàries
 9. Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
 10. Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
 11. Llei 8/2008, del 10 de juliol, del finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
 12. Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
 13. Llei 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català
 14. Llei dels centres de culte
 
A més, comptant l’aprovat avui, 14 projectes de llei que desenvolupen l’EAC es troben en fase de tramitació parlamentària:
 
 1. Projecte de llei del Síndic de Greuges
 2. Projecte de llei del Consell de Governs Locals (pendent presentació Parlament)
 3. Projecte de llei de consultes populars per via de referèndum
 4. Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència
 5. Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assistència
 6. Projecte de llei pel qual s’aprova el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família.
 7. Projecte de llei de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
 8. Projecte de llei de pesca i acció marítima
 9. Projecte de llei d’ordenació sostenible de la pesca continental
 10. Projecte de llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 11. Projecte de llei d'acollida a les persones immigrades i retornades a Catalunya
 12. Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats
 13. Projecte de llei de la llengua de signes
 14. Projecte de llei sobre la designació de senadors