• El Govern invertirà 42 milions d’euros en noves instal·lacions a la comarca, entre aquestes la construcció d’un nou centre de tractament de residus municipals
  • Aquest nou Centre de Tractament de Residus Municipals donarà servei a tots els municipis de la comarca, uns 176.618 habitants
 
El Govern ha autoritzat avui la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci de Residus del Segrià. D’aquesta forma, el Govern finançarà la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià, al municipi de Montoliu de Lleida, on ja hi ha actualment les instal·lacions de residus comarcals. El centre garantirà el màxim aprofitament dels residus generats a la comarca i estarà format per diverses instal·lacions. Entre aquestes, destaca una planta de tractament de la fracció resta (aquells residus que no es poden recollir selectivament però que encara contenen materials recuperables), una planta de residus voluminosos (sofàs, mobiliari, etc.), l’actual planta de compostatge ampliada i millorada i l’actual dipòsit controlat de residus.
 
El Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià serà un referent modèlic a la zona i donarà servei als municipis de tota la comarca, és a dir, a una població de 176.618 habitants. Es faran millores en la planta de compostatge existent, que tracta la matèria orgànica (restes de menjar) per obtenir-ne adob apte per a usos agrícoles.
 
Les noves construccions que es faran a la planta permetran tractar la fracció resta per recuperar aquells materials que poden tornar al cicle productiu. També es podran tractar els residus voluminosos per recuperar materials que puguin contenir els sofàs, mobiliari, o altres elements de gran volum que hi arribin. L’explotació del conjunt d’aquestes instal·lacions del Centre es farà de manera integrada amb l’actual dipòsit controlat.
 
L’impuls d’aquest Centre de Tractament s’emmarca dins les actuacions previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. Aquest document estableix, per primera vegada al nostre país, la racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus arreu del territori. L’objectiu és aconseguir l’autosuficiència dels diferents àmbits territorials, reduint així el desplaçament de residus i reordenant el transport de residus existents.
 
El Govern, a través del contracte programa que té amb l’Agència de Residus de Catalunya, farà una inversió de 42,2 milions d’euros en aquestes instal·lacions. Un cop s’hagin efectuat totes les tramitacions pertinents, es preveu que la fase d’execució de les obres, que durarà un parell d’anys, podria iniciar-se a principis de l’any que ve.
 
El model català de gestió de residus municipals té per finalitat generar menys residus i recuperar-ne més. Els eixos fonamentals d’aquest model són el foment de la prevenció, l’augment i extensió territorial de la recollida selectiva i el tractament de tots els residus, inclosa la fracció resta. L’objectiu que es persegueix és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el consegüent estalvi d’energia i matèries primeres que això suposa.