Mapa
  • El Govern aprovarà el primer trimestre d’aquest any les Normes de planejament de 104 municipis de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, l’Empordà i la Garrotxa
  • Política Territorial prepara també Normes de planejament per a uns altres 39 municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques Gironines
  • Una vegada aprovades les Normes per als 143 municipis, no en quedarà cap sense planejament a Catalunya.
 
 
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha presentat avui al Consell de Govern un informe que detalla els treballs que s’estant duent a terme el Govern per a dotar de Normes de planejament a tots els municipis de Catalunya que no comptaven amb cap mena d’ordenació urbanística general.
 
El text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 1/2005, de 26 de juliol, obliga als municipis a dotar-se d’un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document que concreta els usos del sòl, determina els llocs més adients per al desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no urbanitzable i fa les reserves d’equipaments i infraestructures necessàries per al futur. Totes aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com ara els Plans territorials parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels àmbits de planificació de Catalunya.
 
No obstant això, d’un total de 946 municipis catalans, encara n’hi ha 143 sense planejament urbanístic general.
 
L’aprovació dels plans territorials parcials que està duent a terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) posa de relleu encara més la necessitat de què tots els municipis catalans tinguin al menys unes normes de planejament. Aquests plans territorials parcials contenen previsions sobre el desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl urbà i què són espais oberts. Actualment, estan aprovats definitivament els Plans territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central i Camp de Tarragona, així com els Plans directors territorials de l’Empordà i la Garrotxa.
 
És per aquest motiu que el Govern va donar llum verd el passat mes de desembre a la tramitació immediata de les Normes de planejament per als municipis inclosos en els àmbits dels plans de l’Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida, Catalunya Central, l’Empordà i la Garrotxa. Ara, les Normes es troben en fase d’audiència als ajuntaments per tal que facin aportacions i suggeriments. Properament, el conseller Nadal signarà la resolució que permetrà l’entrada en vigor de les Normes per a aquests municipis, previsiblement el primer trimestre d’enguany.
Comunicació Govern
Normes bàsiques de planejament per a 104 municipis
 
El DPTOP ha estat redactant les Normes bàsiques per a aquestes 104 poblacions, en contacte amb els ajuntaments. Aquestes Normes permeten, al menys, delimitar el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, contenen unes ordenances d’edificació bàsiques i plànols d’ordenació per a cada terme municipal. Igualment, preveuen reserves d’equipaments i d’espais lliures, delimiten polígons d’actuació urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, constitueixen una eina de planejament bàsica per a un municipi mentre aquest tramita el seu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
 
En qualsevol cas, aquestes Normes de planejament són d’aplicació per un termini màxim de 4 anys, durant el qual els municipis afectats hauran d’haver aprovat el POUM o bé hauran d’haver tramitat les seves pròpies Normes de planejament pel procediment ordinari.
 
Els 104 municipis que aviat disposaran d’aquestes Normes bàsiques es distribueixen de la següent manera: 25 de l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran; 48 de Ponent-Terres de Lleida, 25 de les Comarques Centrals i 6 de les Comarques Gironines (Veure annex amb el llistat complert de les poblacions).
 
Impuls al planejament de 39 municipis més
 
D’altra banda, s’ha aprovat ja el Pla territorial del Camp de Tarragona i es troben en tramitació el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre i l’Avantprojecte del de les Comarques Gironines.
 
Per això, el DPTOP també està impulsant la redacció de Normes de planejament per a 39 municipis que no en tenien dels àmbits dels Plans territorials parcials del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques Gironines. Seguint el mateix procediment que pels plans anteriors, properament el Govern de la Generalitat aprovarà el tràmit corresponent per què el conseller de PTOP pugui dictar les Normes tot seguit.
 
Es tracta de 22 municipis de l’àmbit del Camp de Tarragona; 11 de les Terres de l’Ebre, i altres 6 de les Comarques Gironines.
Un cop entrin en vigor el conjunt de les Normes encarregades, tots els municipis catalans comptaran, al menys, amb planejament urbanístic.
 
Ajuts per a la redacció de POUM
 
A banda de la necessitat d’impulsar al menys aquestes Normes bàsiques i urgents de planejament, el DPTOP segueix recolzant els municipis per a redactar els seus Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ordinaris.
 
Anualment s’ha obert una convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a finançar la redaccio de diverses figures de planejament urbanistic. Durant el 2008 i 2009, s’han atorgat ajuts a 146 municipis per un total de 4,5 milions d’euros.