Foto de la presentació

La Generalitat destina més de 850 milions d'euros a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

D'aquests, més de 218 milions es destinen a l'àmbit concret de la infància i l'adolescència

query_builder   5 febrer 2014 11:59

event_note Nota de premsa

La Generalitat destina més de 850 milions d'euros a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

D'aquests, més de 218 milions es destinen a l'àmbit concret de la infància i l'adolescència

Foto de la presentació
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, ha presentat avui el document de proposta del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya. Munté ha reiterat que “la lluita contra la pobresa és una de les grans prioritats del Govern de la Generalitat i el Pacte és un instrument molt important per avançar en aquesta lluita perquè ens permet establir els mecanismes d’intervenció i, sobretot, fixar un horitzó que redueixi al màxim la pobresa a Catalunya”. Aquest any el Govern de la Generalitat destinarà més de 850 milions d’euros a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
 
El document inclou un Pla d’acció que concreta totes les mesures i actuacions que es desenvoluparan des del Govern fins al 2016 per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social.
 
La proposta parteix del Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, elaborat per un grup de treball integrat per entitats del tercer sector social, entitats municipals, col·legis professionals i personal de la Generalitat de Catalunya, i inclou les aportacions de tots els Departaments de la Generalitat que intervenen en la lluita contra la pobresa i per la inclusió social.
 
El document fixa 13 objectius estratègics que s’emmarquen dins de cinc grans eixos:
 • Pobresa i inclusió social en la infància i l’adolescència
 • Cobertura de les necessitats bàsiques
 • Ocupació
 • Habitatge
 • Àmbit relacional i comunitari


La pobresa i la inclusió social en la infància, eix prioritari

La pobresa i la inclusió social en la infància i l’adolescència és un eix prioritari d’actuació dins del Pla d’acció. L’objectiu de les actuacions proposades és millorar la protecció dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat i garantir la prestació d’uns serveis educatius inclusius que assegurin la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. En aquest sentit, la consellera ha destacat que “del total del pressupost més de 218 milions d’euros es destinaran a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social dels infants i adolescents”
 
La consellera també ha ressaltat altres actuacions com:
 
 • Suport a les entitats que faciliten la participació d’infants i adolescents en situació o risc d’exclusió en activitats de lleure educatiu,
 • Implementació d’un model català de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies,
 • Programes de suport a la vida autònoma per a joves tutelats i extutelats,
 • Prestacions per a infants i adolescents en risc, vinculades al compromís socioeducatiu,
 • Ajuts per a menjador escolar per a infants de famílies en situació de vulnerabilitat,
 • Programes i actuacions específiques de suport escolar i extraescolar adreçat als alumnes en situació o risc d’exclusió social
 • Ampliació de l’oferta formativa pels joves més grans de 16 anys que no han assolit els objectius de l’educació secundària obligatòria,
 • Exempcions als preus dels serveis acadèmics a les universitat per a col·lectius determinats, entre altres.
Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques
En aquest apartat, el Pla d’acció es fixa com a objectius millorar la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones i famílies en situació o risc d’exclusió social, reduir les situacions d’exclusió en l’àmbit de la salut, impulsar sistemes de protecció davant de situacions de pobresa energètica, així com millorar i ordenar el sistema d’ajuts, prestacions i serveis per a persones i famílies en situació o risc d’exclusió social i potenciar la xarxa de serveis socials i el rol dels seus professionals.
 
En aquest sentit, s’apunten mesures com millorar la coordinació dels punts actuals de distribució d’aliments i elaborar un model de servei de distribució d’aliments i incorporar-lo a la Cartera de serveis socials.
 
En l’àmbit de la salut s’aposta per mantenir el caràcter universal en l’atenció sanitària pública per tal d’evitar l’exclusió d’aquelles persones que estan en situació irregular o bé que poden tenir problemes per accedir-hi; desenvolupar el Pla pilot de col·laboració entre els serveis socials bàsics i els serveis sanitaris d’atenció primària per tal de dissenyar un model d’atenció integral basat en la utilització d’informació compartida; o el manteniment dels ajuts d’urgència social i subvencions a entitats pel pagament puntual de productes o serveis sanitaris no coberts o parcialment coberts que eviten el deteriorament de la salut física i/o psíquica, entre altres.
 
Pel que fa a la lluita contra la pobresa energètica, s’han previst actuacions com ara promoure l’establiment d’una treva hivernal per evitar la interrupció dels subministraments quan les persones o famílies que estan en situació de vulnerabilitat no poden fer front al pagament d’aquests serveis, revisar el bonus social actual d’energia elèctrica i implantar tarifes socials noves en l’àmbit energètic i de l’aigua. També es vol establir una línia d’assessorament a les unitats familiars en situació de vulnerabilitat energètica sobre millores en els habitatges que facin disminuir les despeses energètiques de les seves llars, entre altres.
 
El Pla aposta per millorar i ordenar el sistema d’ajuts per a persones en situació o risc d’exclusió amb mesures com ara identificar al Mapa de prestacions socials les prestacions vinculades a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com a eina que ajudi en la presa de decisions. Així mateix es revisarà les prestacions existents per tal d’evitar duplicitats i buits de cobertura i s’analitzarà les prestacions de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic per garantir una aplicació més adequada en funció de les necessitats socials del moment.
 
El document també inclou redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats del context socioeconòmic actual, mantenir els ajuts d’urgència social i garantir el nivell de prestació del dret d’assistència jurídica gratuïta, entre altres mesures.
 
Facilitar l’accés al mercat laboral a les persones més vulnerables
En l’àmbit de l’ocupació es vol millorar l’ocupabilitat dels joves amb baixa qualificació i les persones desocupades de llarga durada. Per això, s’aposta per revisar les mesures de transició escola-treball per adequar-les a les necessitats actuals, afavorir la incorporació de joves desocupats de menys de 30 anys a cooperatives i societats laborals i mantenir els serveis d’orientació i intermediació laborals per a joves desocupats i persones desocupades de llarga durada, entre d’altres mesures.
 
També es treballarà per impulsar la inclusió activa en el mercat de treball de les persones en situació d’exclusió social. En aquest sentit, s’apunten mesures com:
 • Prioritzar la participació de les persones en situació d’exclusió social en les polítiques actives d’ocupació, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector Social i l’Administració local.
 • Dissenyar noves tipologies d’itineraris flexibles d’inserció sociolaboral que millorin l’ocupabilitat de les persones en situació d’exclusió social.
 • Dur a terme projectes, en col·laboració amb l’Administració local i el Tercer Sector Social, adreçats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’exclusió social en el marc de les actuacions associades al Fons Social Europeu.
 • Revisar les accions de sensibilització, informació i intermediació laboral per fomentar la cooperació entre el teixit empresarial i les entitats socials.
 • Realitzar accions de sensibilització de la Responsabilitat Social adreçades al teixit empresarial i potenciar-la mitjançant la signatura de convenis que reforcin la realització d’accions formatives i el paper de la intermediació laboral amb les persones en situació o risc d’exclusió social.
 • Donar suport a les empreses d’inserció, les empreses d’economia social i els centres especials de treball.
 • Afavorir la participació de les empreses d’inserció, d’economia social i dels centres especials de treball en la contractació pública en el marc de les clàusules socials.
 • Establir una coordinació eficaç entre els serveis socials i els serveis d’ocupació
 • Establir un conveni entre l’Institut Català de Finances i el Departament d’Empresa i Ocupació per facilitar l’accés al finançament d’entitats de l’economia social, societats cooperatives i societats laborals, empreses d’inserció i centres especials de treball i entitats de la Taula del Tercer Sector.
 • Promoure programes de reinserció sociolaboral de les persones privades de llibertat, mitjançant la formació, l’ocupació i la inserció laboral.
 
Habitatge
L’habitatge és un altre dels eixos principals del document. Es vol potenciar i millorar les mesures que facilitin l’accés i el manteniment de l’habitatge de les persones en situació o risc d’exclusió amb accions, entre d’altres, com ara:
 • Ampliar arreu del territori el servei d’assessorament i intermediació sobre el deute hipotecari Ofideute.
 • Establir mitjans de coordinació entre l’Agència Catalana de l’Habitatge, Benestar Social i Família i els ens locals per donar resposta a situacions d’emergència.
 • Facilitar l’accés a les prestacions per al pagament del lloguer i als ajuts extraordinaris per a pagament de quotes de lloguer o hipotecàries a unitats de convivència amb ingressos molt baixos i aturats de llarga durada.
 • Potenciar i optimitzar els recursos a la xarxa d’habitatges d’inclusió social, així com el sistema d’accés a l’habitatge per a situacions d’emergència social a través de la Mesa d’Emergència de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i de les meses d’emergències locals.
 • Impulsar acords amb les entitats bancàries amb habitatges en estoc per afavorir l’ocupació amb lloguer social.
 
Àmbit relacional i comunitari
Finalment, en l’àmbit relacional i comunitari es potenciarà les xarxes familiars, relacionals i comunitàries mitjançant programes i accions preventives i d’atenció social que contribueixin a evitar situacions de pobresa i exclusió social. S’impulsaran accions per continuar col·laborant amb el tercer sector social per al manteniment de serveis i establiments dirigits a persones en risc social i es desenvoluparan projectes per evitar l’aïllament social dels col·lectius més vulnerables. També s’impulsaran actuacions en l’àmbit de la reinserció social i es continuarà desenvolupant el programa Òmnia.
 
D’altra banda, es desenvoluparà el Servei d’Atenció a les Famílies i es crearà el cicle de tallers Àpats en família, entre altres. Així mateix, es donarà suport a programes de voluntariat social i se seguiran implementant els Plans Locals d’Inclusió Social, els Plans de Desenvolupament Comunitari i els Plans de Ciutadania i Immigració per tal de potenciar estratègies d’intervenció social i territorial.  

1  

Imatges

Foto de la presentació

Foto de la presentació 1795

1  

Fitxers adjunts

Proposta del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya

Proposta del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya
PDF | 2192