TES
  • La demanda interanual al primer trimestre de 2015 se situa en 917 milions de viatges i acumula una pujada sostinguda d’un any i mig
  •  L’Enquesta de mobilitat en dies feiners (EMEF) certifica la recuperació de la mobilitat per raons laborals, que creix un 9%
  •  S’aproven ajustos en les condicions d’utilització de la targeta T-12, T-Jove i les targetes per a famílies nombroses i monoparentals
  •  L’ATM posa en marxa una nova aplicació per cercar el títol de transport integrat que millor s’adapta a les necessitats dels usuaris
 
 
 
En el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) reunit avui s’ha informat de l’evolució positiva de la demanda del sistema de transport públic durant el primer trimestre de l’any 2015, així com dels resultats de l’enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2014 i de l’informe de gestió del bienni 2013-2014.
El Consell ha acordat  l’ajust en les condicions d’utilització dels títols socials ATM, targeta T-12, gamma de títols T-Jove i els de famílies nombroses i monoparentals (T-FM/FN) per ajustar-les a les necessitats dels usuaris.
 
Evolució de la demanda primer trimestre de 2015
 
Durant el primer trimestre de 2015 ha continuat la tendència positiva en la demanda del sistema de transport públic. Durant aquests primers 3 mesos de l’any s’han realitzat 230,6 milions de viatges, un augment del 0,6%, quasi 1,5 milions de viatges més respecte el mateix període de l’any 2014.
 
El comportament de la demanda per operador presenta resultats positius en tots els modes de transport amb l’excepció de l’autobús de TMB. Cal destacar l’increment tant percentual com absolut del Metro i, percentualment, destaca l’augment d’FGC i de Tramvia.
 
 
 
En la gràfica següent es pot observar que en el darrer semestre de l’any 2013 es va trencar la tendència a la davallada de viatgers en el sistema de transport. Des de l’estiu de l’any passat s’ha recuperat més de 29 milions de viatgers, situant-se la demanda interanual al mes de març de 2015 en 917 milions de viatges.
 
 
Si s’analitza les validacions totals del sistema (títols ATM, propis i títols socials de la primera corona –targeta rosa, passi pensionista ...-), s’aprecia un comportament diferenciat per tipus de títol, amb una pèrdua de validacions amb targetes multiviatge integrades, un increment dels abonaments i títols socials ATM integrats i una pèrdua de viatges amb títols socials de la primera corona tarifària i títols propis dels diferents operadors. Aquest comportament diferenciat significa un augment de pes dels títols integrats ATM, que assoleixen un percentatge d’ús superior al 73% sobre el total del sistema.
 
 
 
En el Consell d’Administració celebrat 12 el desembre de 2014, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van acordar incrementar les seves aportacions per possibilitar la reducció del preu de la T-10 i la congelació dels preus de la resta de títols.
 
La disminució del preu de la targeta T-10 durant l’any 2015, fa interessant l’anàlisi de nombre d’unitats de targetes venudes durant el primer trimestre de l’any. Com es pot observat l’increment percentual més important de targetes venudes correspon als abonaments personals i als títols socials, continuant la tendència de fidelització de l’usuari del transport públic dels darrers anys.
 
 
 
Cal tenir en consideració que el nombre absolut d’increment de targetes venudes per títol de transport no és comparable entre els diferents títols ja que 1 targeta T-10 porta associats 10 viatges mentre que una targeta T-50/30 en porta 50, o una T-Mes 80 viatges de mitjana.
 
L’1 de gener de 2015 va començar la integració tarifària parcial de les comarques del Berguedà i Ripollès a través d’una setena corona i la creació de packs de targetes de 10 viatges dels operadors i l’ATM a l’espera que amb la T-Mobilitat la integració sigui total amb tota la gamma de títols.
 
El nombre de packs venuts durant el primer trimestre de l’any ha estat de 2.929. De 4 zones tarifàries per permetre l’ús del sistema tarifari integrat entre el Berguedà i Manresa se n’han venut 430 i de 7 zones tarifàries Berguedà o Ripollès i Barcelona,  2.499.
 
Pel que fa al nombre de validacions, l’increment d’utilització és molt superior a la mitjana del sistema integrat, sobretot en aquells operadors que disposen dels packs de targetes multiviatge que combinen títols propis i targeta T-10 d’1 zona de l’ATM.
 
En el decurs del Consell d’Administració s’ha presentat també els resultats de l’enquesta de mobilitat en dia feiner de l’any 2014 (EMEF 2014). Aquesta enquesta per primera vegada és estadística oficial.
 
La informació recollida fa referència als desplaçaments duts a terme el darrer dia feiner: de dilluns a divendres no festius, per la població major de 16 anys.
 
En la comparativa amb anys anteriors es percep que durant l’any 2014 hi ha un canvi significatiu dels hàbits de mobilitat amb un increment de la mobilitat per feina i estudis, on la mobilitat ocupacional (feina i estudis) dels majors de 16 anys ha incrementat en quasi 3 punts respecte exercicis anteriors. En el cas de feina sol, l’augment és del 9,1%.
 
 
 
Pel que fa al mitjà de transport utilitzat, també es percep un canvi d’hàbits.  Durant l’any 2014 s’ha produït una disminució de la mobilitat no motoritzada; i un augment en la utilització del transport públic (sobre tot pel que fa al ferroviari) i del transport privat (cotxe).
 
 
 
Ajustos en les condicions d’utilització dels  títols de transport
 
El Consell d’Administració també ha analitzat les condicions d’utilització dels diferents títols socials ATM, acordant la realització d’ajustos en les seves condicions d’utilització, atenent a les diferents peticions realitzades i resoldre diferents aspectes que limiten l’ús correcte d’aquests títols de transport.
 
 
Pel que fa a la targeta T-12, el Consell d’Administració ha acordat que es puguin emetre dues targetes T-12 en supòsits de fills/es menors de pares que acreditin estar en situació de custòdia compartida, sempre i quan els esmentats progenitors justifiquin residir en zones tarifàries diferents. D’aquesta manera el menor podrà disposar de dues targetes tarifàries diferents, una per a cada zona tarifària on resideixen els pares.
 
Pel que fa a la targeta T-Jove, el Consell d’Administració ha aprovat que els usuaris dels títols de transport T-Jove mantinguin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència d’haver acomplert 25 anys durant l’esmentat període, sempre i quan acreditin documentalment haver estat menor de 25 anys en el moment de la seva adquisició i de la primera validació. Aquesta modificació de condicions es déu a la voluntat de les Administracions d’evitar sancions indegudes a usuaris sense ànim de defraudar, ja que el ser un títol trimestral s’havia produït alguna incidència.
 
 
 
Finalment també s’ha constatat la necessitat de modificar les condicions d’utilització  de la gamma de títols de transport per a famílies nombroses i monoparentals per tal que els seus usuaris mantinguin la condició de beneficiari de l’esmentat títol al llarg de la seva vigència amb independència de la pèrdua de la condició de membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general o especial, sempre i quan acreditin documentalment haver gaudit de dita condició en el moment de la seva adquisició i de la primera validació.
 
Nova aplicació per cercar el títol de transport integrat que millor s’adapta a les necessitats dels usuaris
 
L’aplicació es crea com a eina d’ajut als viatgers del sistema de transport públic integrat, per reduir el cost dels seus viatges a través de la selecció de les targetes més convenients d’entre la gamma de targetes integrades.
 
S’hi accedeix a través de www.atm.cat en tres idiomes: català, castellà i anglès, i es pot descarregar a mòbils i tauletes.
 
L’aplicació és una eina per als viatgers actuals del sistema, però també la precursora de la que es disposarà en el marc de la T-Mobilitat, com a simulador de costos mensuals, sota diversos supòsits dels viatges que una persona preveu fer.
 
L’aplicació conté:
 
·         Una rutina on introduir les dades de la persona que viatja: el grup d’edat (en tant que condiciona l’accés a les targetes T-12 i T-Jove), l’eventual condició de família monoparental o nombrosa, i una plantilla per introduir el nombre de viatges que es fan en un mes (d’una, dues, ... sis zones).
 
·         Un comptador de zones tarifàries (en base a un municipi origen i un municipi destinació del trajecte a fer) per al cas que es desconegui la tarifació aplicable a un determinat trajecte.
 
·         Una descripció de la gamma de títols integrats.
 
·         L’avís legal respecte a les condicions d’ús dels títols integrats.
 
Com a exemple, una persona de més de 25 anys, que viu i treballa a Barcelona i sol anar a Tona els caps de setmana.
 
 
 
Un cop definit el perfil de viatger es detalla quants viatges fa al mes i de quin àmbit (nombre de zones). A aquest efecte el cercador disposa d’un comptador de zones des d’un municipi origen a un municipi destinació. 
 
L’aplicació facilita un assistent per calcular el nombre de viatges que es fan en un mes.
 
En el nostre exemple, es fan:
•      2 viatges d’una zona cada dia feiner,
•      2 viatges de 5 zones cada cap de setmana.
 
Amb el comptador de zones podem saber el nombre de zones tarifàries que cal per fer el trajecte de Barcelona a Tona.
 
En primera opció l’aplicació proposa
una T-10 5z (preu 39,55€)
una T-50/30 1z (preu 42,50€)
39,55 + 42,50 = 82,05€
Cost total de compra 82,05€
 
Romanent de T-10 no consumit
39,55 – (8v x 39,55/10) = 7,91€
82,05-7,91 = 74,14€
Cost mensual 74,14€
 
74,14/(44+8)v = 1,43
Cost mitjà per viatge 1,43€
 
 
 
Informe de gestió del bienni 2013-2014
 
Durant el període 2013-2014 des de l’ATM s’han desenvolupat actuacions de gran rellevància per al funcionament del transport públic metropolità.
 
En primer lloc cal destacar l’elaboració, el consens i la signatura del Pla Marc de Finançament 2014-2031, entre les administracions fundadores de l’ATM, que dóna solució a l’endeutament del sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona, a través de l’equilibri entre necessitats del sistema i aportacions de les administracions i amb un programa de refinançament del deute.
 
El Pla Marc s’acompanya del Conveni de Finançament entre administracions, dels Contractes programa amb els principals operadors de transport, i del Contracte de finançament amb les entitats financeres.
 
D’altra banda s’ha procedit a la licitació i adjudicació del Projecte T-Mobilitat, el nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió del sistema de transport públic, que el 2016 s’implantarà a l’actual àmbit del sistema tarifari integrat, amb la posterior extensió a tot el territori català.
 
A més d’aquestes dues grans actuacions, l’ATM ha seguit desenvolupat les activitats de planificació –PDI 2011-2010 i PDM 2013-2018- i de gestió que li són pròpies: el sistema tarifari, el sistema tramviari (que ha celebrat el 10è aniversari), el sistema d’informació, el servei de mobilitat.
 
La suma dels projectes de continuïtat i les noves actuacions fan que els propers anys es plantegin com una oportunitat de transformació de la gestió del transport a Catalunya, és un repte de futur en tant que suposen un canvi rellevant cap a una gestió unificada i integral de la mobilitat.
 
Tal com manifesta el conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l’ATM en la presentació d’aquest informe, “l'èxit de la gestió d'aquests dos últims anys es basteix entorn de la visió irrenunciable del transport públic com un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar, que juga així mateix un paper imprescindible en tots els processos de recuperació econòmica. L’aposta pels títols socials, començant per la introducció de les bonificacions per a persones aturades, és una peça de l’engranatge que fa funcionar el nostre sistema de transport, el qual aviat es veurà reforçat per mesures que en garanteixen la seva sostenibilitat i dimensió de servei públic, començant per la futura Llei de finançament del transport públic, la qual s’està elaborant al Parlament de Catalunya .”

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
DOCX | 3493

Dossier de premsa

Dossier de premsa
PDF | 1984