Imatge
·         El PDU abasta cinc àmbits discontinus de 702 ha situats als municipis de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat
 
·         Preveu la implantació de cinc sectors d’activitat econòmica supramunicipal, amb una superfície total de 162 ha, i 540 ha de sòls no urbanitzables
 
·         Desclassifica sòls que el Pla General Metropolità (PGM) preveia urbanitzar i els destina a ampliar el parc agrari del delta i els seus espais naturals
 
La Comissió territorial d’urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment avui el Pla director urbanístic (PDU) d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat, que properament se sotmetrà a informació pública. Aquest Pla forma part dels 13 PDU de caràcter estratègic que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la voluntat de contribuir a la reactivació econòmica mitjançant les eines del planejament urbanístic.
 
De fet, la redacció d’aquest PDU es desprèn del protocol de col·laboració que van signar l’any 2013 el Govern català i els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà per al desenvolupament econòmic i la cohesió social en aquesta àrea.
 
Així, el PDU centra el seu estudi en les vores del parc agrari del delta, amb la voluntat d’identificar peces de sòl que encara no s’hagin desenvolupat. Els objectius són, en primer lloc, identificar les zones on es pot implantar nova activitat econòmica dins la franja situada entre l’autopista C-32 i la carretera C-245, així com a l’entorn de l’autovia C-31 i de la franja litoral. Es tracta de terrenys situats als municipis de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat.
 
El segon objectiu és resoldre la classificació urbanística de la resta de terrenys per evitar futures expectatives d’urbanització i poder així ampliar el parc agrari i preservar els valors naturals del delta.
 
Cinc nous sectors d’activitats
 
Com a resultat, l’àmbit d’estudi del PDU abasta cinc àmbits de 702 ha totals de superfície, a dins dels quals s’han delimitat altres cinc sectors d’activitat econòmica que ocuparan 162 ha. El Pla dóna directrius perquè la resta dels terrenys, 540 ha, es destinin a ampliar el parc agrari i els espais naturals del delta, desclassificant-los quan sigui necessari.
 
Els cinc sectors d’activitat econòmica proposats són els següents:
 
1.    Sector Joncs (Gavà):  situat a l’entorn del nus d’accés al nucli urbà, en la intersecció entre la carretera BV-2041 de Gavà a Begues i la C-32. L’objectiu és donar continuïtat a la franja de sòls d’activitat econòmica amb els que limita al sud-oest i al nord-est. El PDU proposa com a usos predominants l’industrial, logístic, terciari i d’oficines, gestionats de forma conjunta amb parcs empresarials. La superfície del sector és de 756.467 m2, amb 350.000 m2 de sostre previstos.
 
2.    Sector Can Sabadell (Viladecans): es troba a l’oest de l’aeroport de Barcelona, a l’entorn de la riera de Sant Climent. El PDU preveu la implantació d’un sector d’activitat econòmica vinculat, tant per la seva posició com pels usos previstos, al sistema aeroportuari adjacent, amb usos terciaris i d’oficines. El Pla posa èmfasi en la seva integració paisatgística en un entorn sensible amb sòls agrícoles inclosos en el parc agrari del Baix Llobregat i també en el PEIN/Xarxa Natura 2000 del delta del Llobregat. Amb una superfície total del sector de 257.671 m2, es preveu una edificabilitat de 180.000 m2 de sostre.
 
3.    Sector Serral Llarg (Viladecans): a l’extrem sud del terme municipal, a ambdues bandes de l’autovia C-31. En aquest cas, es preveuen usos hotelers, turístics i esportius, també amb especial cura en la seva integració paisatgística, atesa la proximitat de sòls agrícoles, de l’entorn de l’estany de la Murta i de les pinedes existents en la franja paral·lela al front marítim. Amb una superfície de 277.883 m2 per tot aquest sector, l’edificabilitat serà de 50.000m2 de sostre.
 
4.    Sector Llevant (Sant Boi de Llobregat): situat a l’est del nucli de Sant Boi, l’objectiu principal per a aquest sector és completar els límits de la trama urbana. Així, el PDU aposta per una àrea residencial a l’extrem nord, en continuïtat a la prevista a l’altra banda del carrer Bonaventura Calopa, amb un total de 326 habitatges. També delimita dues peces autònomes destinades a l’activitat hotelera i econòmica, sobretot comercial. En conjunt, aquest sector abasta una superfície de 139.319 m2 i tindrà 59.382 m2 de sostre.
 
5.    Sector antic híper (Sant Boi de Llobregat): es troba a l’extrem sud del terme municipal, al costat del recinte de Mercabarna-flor i de l’aeroport de Barcelona. Atesa la seva bona accessibilitat viària des de la carretera B-204 i l’activitat preexistent des de fa temps, el Pla dedica aquest sector a usos industrials, logístics, terciaris i d’oficines de suport al sistema aeroportuari. Així, amb una superfície de 134.960 m2, tindrà 60.000 m2 de sostre.
 
Preservació dels espais naturals del delta
 
A banda de les 162 hectàrees destinades a acollir noves activitats que dinamitzin el desenvolupament econòmic dels tres municipis implicats, el Pla consagra altres 540 ha com a sòls lliures que contribueixin a enriquir el parc agrari i el delta del Llobregat.
 
Per aconseguir-ho, enumera una sèrie d’actuacions directes en sòl no urbanitzable, tot classificant peces com a sòl rústic o sistema general d’espais lliures de parc forestal. Igualment, defineix tot un seguit de directrius a les quals s’hauran d’adaptar obligatòriament els planejaments municipals (disposició d’edificacions i ocupacions màximes, per exemple) .
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

Mapa

Mapa
JPG | 1039

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 141