IDESCAT

Imatge decorativa FEE2019

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2019

Les filials d'empreses estrangeres han augmentat un 8,3% l'any 2019

Alemanya, França i els Estats Units són els principals països inversors

query_builder   29 abril 2022 10:57

event_note Nota de premsa

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2019

Les filials d'empreses estrangeres han augmentat un 8,3% l'any 2019

Alemanya, França i els Estats Units són els principals països inversors

El nombre de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és de 5.856 l’any 2019, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes empreses han facturat un volum de negoci de 131.203 milions d’euros, han ocupat 421.339 persones i generat un valor afegit brut de 31.531 milions d’euros. En relació amb l’any anterior, el nombre de filials ha augmentant un 8,3%. També han pujat les principals variables en relació amb el 2018; el volum de negoci ha crescut un 4,9%, l’ocupació un 4,6% i el VAB un 10,7%.

Per països, les filials d’empreses estrangeres que tenen l’empresa matriu a Alemanya són les que generen més valor afegit, 6.045 milions d’euros, que representa el 19,2% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya. En segona posició, se situen les filials amb l’empresa matriu a França, que amb un valor afegit de 3.977 milions d’euros representen el 12,6% del total del VAB generat. Les segueixen les filials d’empreses dels Estats Units (10,8%), Itàlia (10,3%), Luxemburg (9,9%), Japó (6,4%) i Suïssa (6,0%).

En relació amb els ocupats, les filials d’empreses amb matriu Alemanya són també les que ocupen més persones (71.828 persones, el 17,0% del total). Destaquen les filials de França i Luxemburg, on el pes dels ocupats és força més elevat que el seu VAB (16,2% i 12,1%, respectivament). En canvi, les filials d’empreses de matriu Itàlia se situen en la quarta posició en volum de VAB, però només ocupa 18.597 persones, el 4,4% del total d’ocupats per les filials.

Gràfic.FEE. Principals països inversors. 2019

Per sector d’activitat

Pel que fa al nombre de filials, el sector del comerç suposa el 40,6% del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, els serveis agrupen el 40,2%, mentre que el 19,2% restant correspon al sector industrial.

Respecte al volum de negoci, les filials industrials amb 62.049 milions d’euros representen el 47,3% del volum de negoci del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya dels sectors investigats, enfront del 35,3% del comerç i del 17,4% dels serveis.

Les filials del sector serveis són les que ocupen més persones (177.886), el 42,2% del total, seguides de la indústria (139.748 persones i 33,2%) i per últim el comerç (103.705 persones i 24,6%).

En darrer lloc, pel que fa al valor afegit brut (VAB), les filials del sector industrial amb un 41,5% són les que generen més VAB, seguides del sector serveis (35,5%) i el comerç (22,9%).

En aquesta estadística el concepte d’empresa utilitzat coincideix amb el d’unitat legal en els sectors industrial, del comerç i dels serveis de mercat no financers.

Per branques d’activitat

La filials d’empreses estrangeres de Comerç a l’engròs i intermediaris destaquen per ser la branca d’activitat amb un pes més important de volum de negoci (23,3%) i de VAB (15,7%) i és la segona branca amb un percentatge més elevat de població ocupada (13,6%), després de les Activitats administratives i serveis auxiliars (que ocupen el 16,8% del total d’ocupats per les filials però només el 4,0% del volum de negoci).

Altres branques d’activitat amb un pes important de volum de negoci de les filials són la fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, amb el 13,9%, i la de les indústries químiques i de productes farmacèutics, amb el 9,3%.

Grandària de les empreses

La grandària en ocupats de les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és clarament superior a la del conjunt d’empreses. Així, el 34,1% de les filials són empreses mitjanes o grans (tenen 50 ocupats o més), mentre que en el conjunt de les empreses amb establiments només ho són el 0,5%.

La presència de les filials és molt significativa en el cas de les empreses de major grandària (250 ocupats o més) on representen el 41,1% del total d’aquestes empreses amb establiments a Catalunya.

Pes de les filials estrangeres sobre el total d'empreses amb establiments a Catalunya

Les filials d’empreses estrangeres representen l’1,3% de les empreses, però suposen el 31,5% del volum de negoci, el 18,5% de les persones ocupades i el 28,6% del valor afegit brut del total d’empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments assoleixen una quota més elevada sobre el total d’empreses del sector industrial amb establiments a Catalunya, tant en el volum de negoci, 41,7% del total del sector, com en el nombre de persones ocupades (28,4%), com també en el valor afegit brut generat (37,6%).

Gràfic.FEE. Participació de les filials sobre el total d'empreses

Per branques d’activitat, destaquen les filials d’empreses estrangeres de Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, que representen el 90,3% del volum de negoci d’aquesta branca. Les següents branques amb un pes important de les filials són Indústries químiques i de productes farmacèutics (47,6%) i Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (47,3%).

Principals indicadors comparatius entre les filials estrangeres i el total establiments

La productivitat per ocupat (quocient entre el valor afegit i el nombre d’ocupats) és més elevada en les filials estrangeres (74.835 euros per ocupat) que en el conjunt d’empreses amb establiments a Catalunya (48.597 euros per ocupat). El mateix passa amb les despeses de personal per assalariat, amb 46.989 euros per assalariat en les filials i 35.927 euros per assalariat en el conjunt d’empreses amb establiments a Catalunya.

Finalment, les filials també venen a l’estranger una major proporció del seu volum de negoci (29,0%, enfront del 20,9% del total d’empreses). Així mateix, el percentatge d’empreses que exporten és molt superior entre les empreses filials (49,4%) que entre el conjunt d’empreses amb establiments a Catalunya (4,6%).

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 190

Taules

Taules
XLSX | 54

`