La variació mensual és negativa a 29 comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 88.120 persones, xifra que suposa un augment del 2,6% al mes d’octubre respecte a l’any anterior i se situa en 3.525.105 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 36 comarques, entre les quals destaquen el Solsonès, que augmenta un 12,2% (afectada per la nova divisió comarcal), l’Alt Empordà (4,3%), el Baix Penedès (3,2%) i el Gironès (3,1%). A l’altra extrem, la Segarra i Osona (afectades per la nova divisió comarcal) disminueixen el nombre d’afiliats el 4,6% i l’1,8%, respectivament. També disminueixen l’Alta Ribagorça (‑1,8%) i la Ribera d’Ebre, el Pallars Jussà i Aran (‑0,9%, ‑0,8% i ‑0,3%, respectivament).

Mapa AFI2023M10{"name":"2023/11/10/09/39/201e1d61-1fb5-4f6f-aad8-bc51b12bc6b1.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":54918}


En relació amb el mes de setembre, el nombre d’afiliats ha disminuït al conjunt de Catalunya en 20.285 persones, un 0,6%. Pel que fa a l’àmbit comarcal, el nombre d’afiliats augmenta a 13 comarques i disminueix a 29 i a Aran, respecte al mes de setembre. Els augments més elevats són els de la Ribera d’Ebre (1,5%) i el Montsià (0,9%), mentre que les principals disminucions són les de l’Alta Ribagorça (‑5,8%) i Aran (‑5,4%).

Afiliats, per sexe

A l’octubre i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 47.815 i el d’homes en 40.305, fet que suposa augments interanuals del 3,0% i 2,2%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 5 comarques. Els principals augments, a més del Solsonès (13,0%), són els de l’Alt Empordà (4,8%) i el Baix Penedès (3,7%). Pel que fa a les disminucions de dones afiliades, les encapçala la Segarra (‑3,7%, afectada per la nova divisió comarcal) i el Pallars Jussà (‑1,5%). En el cas dels homes afiliats, disminueixen a 6 comarques i a Aran, destaquen l’Alta Ribagorça i Aran (‑2,1%, en ambdós casos) , a més de la Segarra i Osona. Pel que fa als augments, com en el cas de les dones, destaca el de l’Alt Empordà (3,8%) a més del Solsonès (11,4%).

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que ha disminuït un 0,2%. El principal augment és el d’afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 5,4% al conjunt de Catalunya i ho fan a tot el territori, excepte al Pallars Jussà (‑0,7%) i la Ribera d’Ebre (‑0,5%), a més de la Segarra i Osona, afectades per la nova divisió comarcal.

Els afiliats menors de 30 anys augmenten un 5,0% al conjunt de Catalunya i només han disminuït a 3 comarques i a Aran. Destaquen els augments de l’Alt Empordà (10,4%) i la Terra Alta (8,8%), però també l’augment d’Osona (1,3%), ja que ha estat afectada pels canvis territorials recents.

Els afiliats de 30 a 44 anys són els únics que han disminuït al conjunt de Catalunya (‑0,2%) al mes d’octubre, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, i han disminuït a la majoria de comarques (35 i Aran). Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,7%) i disminueixen a 6 comarques.

Afiliats, per nacionalitat

A l’octubre, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (8,7%) i ho fan a pràcticament totes les comarques (38 i Aran), entre les quals destaquen el Ripollès (14,6%) i el Berguedà (13,9%). L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,4%) i disminueixen a 8 comarques i a Aran.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 79,0% de les afiliacions, ha augmentat en 83.080 afiliacions a l’octubre respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,9%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 4 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (26.695), el Vallès Occidental (8.885) i el Baix Llobregat (7.310); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les de l’Alt Empordà (5,4%) i la Terra Alta (4,9%), a més del Solsonès, afectat pels canvis territorials.

A l’octubre, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,3% en relació amb un any enrere (6.555 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat les afiliacions a 30 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental (925).

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,8% interanual, cosa que representa 3.990 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 28 comarques. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (1.880), mentre que en nombres relatius ho és el de la Cerdanya (6,2%), a més del Solsonès (6,6%, afectat pels canvis territorials recents).

L’agricultura és l’únic sector en què han disminuït les afiliacions un ‑1,2%, xifra que representa 675 afiliacions menys que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 10 comarques, s’han mantingut estables a 6 i han disminuït a 25 i a Aran.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes d’octubre, el 19,4% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,5%, més del doble que la dels homes (12,4%). La Cerdanya i el Pallars Jussà són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada (22,6% i 22,0%, respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,6%), seguida de l’Alta Ribagorça (15,0%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en l’11,6%, 2,6 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és la Ribera d’Ebre (17,4%), que gairebé dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (8,9%) i de l’Alt Empordà (9,5%), que tenen els graus més baixos

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 318289

Taules

Taules
XLSX | 56547