1. Es tracta d’una convocatòria de 25 milions per a la modernització i millora de regadius finançada al 100% per la Generalitat, i d’una altra de 28 milions per a obres declarades d’interès general subscrites pels regants amb l’Estat


El Govern ha aprovat una despesa de 53.070.000 d'euros a càrrec del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per atendre dues convocatòries d’ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització dels regadius.

L’objectiu és seguir impulsant les millores de les xarxes, promoure l’eficiència dels recursos, fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, i aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura.

Les dues convocatòries es distribueixen de la manera següent:

25 milions d’euros per a la modernització i millora de regadius

La primera de les convocatòries, dotada amb 25 milions d’euros, està inclosa dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, que en aquesta ocasió ja no disposarà de fons europeus. Preveu aquestes modalitats:

  1. Modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent: fins a un màxim de 3,5 milions per entitat beneficiària. .
  2. Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg i n’incrementen l’eficiència i l’estalvi d’aigua: fins a un màxim de 70.000 euros.

En el cas que es combinin les dues línies, l’import màxim de l’ajut podrà ser de 3.570.000 euros.

El pressupost es distribuirà en tres anualitats, ja que la majoria de sol·licituds inclou obres que s’han de realitzar fora de la campanya de reg, entre l’octubre i l’abril:

2025: 5.400.000

2026: 9.800.000

2027: 9.800.000

TOTAL: 25.000.000

Ajuts per a obres declarades d’interès general subscrites pels regants amb l’Estat

D’altra banda, també hi ha prevista la convocatòria una nova línia d’ajuts a les comunitats de regants que hagin subscrit convenis durant els anys 2023 i 2024 amb la Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries S.A. (SEIASA) per executar les obres declarades d’interès general per a la millora de l’eficiència i sostenibilitat en els regadius. La dotació d’aquesta línia d’ajuts és de 28.070.000 euros.

Aquesta convocatòria respon a la necessitat d’afavorir una inversió de 152,36 milions, dels quals 96,52 seran aportats per SEIASA i 55,84 han de ser aportats per les comunitats de regants beneficiades. D’aquests 55,84 milions, 28 els abonarà la Generalitat. D’aquesta manera, els regants hauran d’aportar finalment 27,77 milions. Això implica que Acció Climàtica es farà càrrec d’un 18,44 % del volum d’inversió prevista i les comunitats de regants, del 18,33%.

Els fons que aporta SEIASA provenen del Pla de Recuperació, Transformació, i Resiliència de l’economia espanyola (aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d’abril de 2021 i pel Consell de la UE de 13 de juliol de 2021) per a l’execució d’obres que millorin l’eficiència i sostenibilitat en els regadius.

Per tal d’ajustar-se al ritme d’execució de les obres i a la capacitat pressupostària del Departament, s’ha optat per plantejar els ajuts en quatre anualitats:

2025: 1.020.000

2026: 4.650.000

2027: 9.300.000

2028: 13.100.000

TOTAL: 28.070.000