1. El Departament ha comunicat a l’actual empresa gestora del centre que l’1 d’octubre d’enguany finalitza la concessió que manté amb el Servei Català de la Salut

El Departament de Salut ha iniciat el procés per tal que aquest any l’Hospital Jaume Nadal Meroles de Lleida, centre d’atenció intermèdia, passi a estar gestionat per una empresa de titularitat pública, concretament Gestió de Serveis Sanitaris. El primer pas ha estat comunicar per escrit a la societat que actualment gestiona el centre, SAR Residencial y Assistencial Sociosanitaria (filial de DomusVi), que inicia els tràmits per rescatar la concessió amb efectes d’1 d’octubre d’enguany.

A partir d’aquesta data, està previst que la gestió del centre, l’immoble del qual és propietat del Servei Català de Salut, passi per primer cop a mans de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, amb la pertinent subrogació de tots els professionals que hi treballen. Aquest canvi en favor d’una entitat pública respon a la voluntat de l’Administració de realitzar les seves funcions d’interès públic amb recursos propis, a la capacitat per organitzar la seva pròpia gestió i a millorar la sostenibilitat i l’eficiència del centre. La transferència d’aquest dispositiu a un gestor públic dona resposta també a una històrica demanda dels seus professionals.

L’Hospital Jaume Nadal Meroles, ubicat a la ciutat de Lleida, ofereix atenció a persones amb necessitats de recuperació funcional, continuïtat de cures complexes o en situació pal·liativa. El centre atén una mitjana de 550 pacients anuals, que procedeixen tant dels hospitals d’aguts com del seu domicili o residència.

L’hospital va iniciar la seva activitat per al sistema sanitari públic el mes de desembre de 2001, quan va assumir l’atenció dels pacients ingressats a l’antic Hospital Sociosanitari Creu Roja de Lleida, així com la majoria de la seva plantilla de professionals. El centre disposa de 126 places d’internament i 25 d’hospital de dia. La unitat d’internament es troba distribuïda en 6 plantes d’hospitalització i una setena planta on s’ubica la sala de rehabilitació funcional i la de teràpia ocupacional. A la planta baixa hi ha l’hospital de dia terapèutic i rehabilitador per a l’atenció ambulatòria dels pacients.

La nova atenció intermèdia

L’atenció intermèdia, l’antic sector sociosanitari, representa un actiu únic de Catalunya, molt present als territoris i estratègic a la llum de l’envelliment de la població i de les creixents necessitats complexes sanitàries i socials de la població. Al març 2023, des del Departament de Salut es van presentar els nous Plans estratègics de geriatria i cures pal·liatives i de la nova cartera de servei d’atenció intermèdia, un treball exhaustiu i molt participat, que marca el camí del sector per als pròxims anys, per adaptar-se als canvis demogràfics i socials de Catalunya.

La transformació de l’atenció intermèdia, que està actualment en curs, implica proveir una atenció de qualitat, més proactiva i resolutiva, més a prop del ciutadà, i afegeix una nova mirada cap a fórmules de col·laboració i integració amb l’atenció primària de salut, sense oblidar el suport a l’hospital d’aguts, que també es repensa. Alhora, l’atenció intermèdia ha de ser més eficient i equitativa.

El model d’atenció dels hospitals d’atenció intermèdia és integral i centrat en la persona. Es basa en la valoració biopsicosocial del pacient, el seu entorn i la interdisciplinarietat pròpia de l’atenció geriàtrica i pal·liativa. Té com a objectiu prioritzar la funció, promoure l’autonomia i la qualitat de vida, i garantir la continuïtat assistencial. Aquesta tipologia de recursos té caràcter temporal i no són centres substitutoris de la llar.

1  

Imatges

L'Hospital Jaume Nadal Meroles.

L'Hospital Jaume Nadal Meroles. 413904