La variació mensual és positiva a 40 comarques i a Aran

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta en 88.090 persones al maig, respecte a l’any anterior, xifra que suposa un augment del 2,5%, i se situa en 3.620.080 persones, segons dades definitives de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Els afiliats han augmentat a 39 comarques i a Aran, entre les quals destaquen el Solsonès, on augmenten un 11,4% (afectada per la nova divisió comarcal), el Gironès (3,4%), el Baix Penedès (3,1%) i l’Alt Empordà (3,0%). A l’altre extrem, el Lluçanès i la Segarra (afectades per la nova divisió comarcal) registren disminucions (‑9,6% i ‑5,1%), a més de la Ribera d’Ebre (‑0,4%).

En relació amb el mes d’abril, el nombre d’afiliats ha augmentat a 40 comarques i a Aran. Al conjunt de Catalunya ha augmentat en 31.190 persones, un 0,9%. Els augments més elevats són els del Segrià (3,7%) i el Baix Empordà (2,6%), mentre que l’única disminució és la del Solsonès (‑0,1%).

Afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal a últim dia del mes. Maig 2024. Comarques i Aran.  Variació interanual (%){"name":"2024/06/12/09/34/bf698e73-b0fa-47fe-9525-e082424df2ec.png","author":"Idescat. Premsa","type":"0","location":"0","weight":139273}

Afiliats, per sexe

Al maig, i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya augmenta en 45.500 i el d’homes en 42.585, fet que suposa augments interanuals del 2,7% i del 2,3%, respectivament.

Per comarques, el nombre de dones afiliades augmenta a tot el territori, excepte a 3 comarques. Els principals augments, a més del Solsonès (afectada per la nova divisió comarcal), són els d’Aran i el Gironès (4,0%, en tots dos casos). Les comarques amb disminucions de dones afiliades són la Conca de Barberà (‑0,2%), a més del Lluçanès (‑8,7%) i la Segarra (‑4,2%), afectades pels canvis en la divisió comarcal. En el cas dels homes afiliats, augmenten a 38 comarques, encapçalades pel Gironès (3,0%), a més del Solsonès (11,6%), afectada pels canvis territorials.

Afiliats, per grups d’edat

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat en nombre d’afiliats en relació amb un any enrere, excepte el de 30 a 44 anys, que disminueix en un 0,1% a Catalunya i a 32 comarques i a Aran. Els principals descensos són els de la Terra Alta (‑4,4%) i el Priorat (‑4,3%), a més del Lluçanès i la Segarra, afectades per canvis territorials.

El principal increment és el d’afiliats de 55 anys o més, que augmenten un 5,3% al conjunt de Catalunya i només disminueixen a 2 comarques, afectades pels canvis territorials. Destaquen els augments del Moianès (7,1%), el Baix Llobregat (6,6%), el Montsià (6,4%) i el Priorat (6,3%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Els afiliats de menys de 30 anys són el segon grup que més augmenta al mes de maig, un 4,7% al conjunt de Catalunya. Per comarques, aquest grup augmenta a totes excepte a 4. Entre els principals augments destaquen el del Montsià i la Terra Alta (7,8%, totes dues) i el Gironès (7,0%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Finalment, els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (2,5%) i també a 39 comarques i a Aran. Els principals augments són els d’Aran (4,0%), la Garrotxa (3,9%) i el Baix Penedès (3,6%), a més del Solsonès.

Afiliats, per nacionalitat

Al maig, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten al conjunt de Catalunya (6,3%) i a pràcticament totes les comarques (38 i Aran), entre les quals destaquen el Berguedà (9,4%), el Bages (9,1%) i la Garrotxa (9,0%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

L’augment dels afiliats de nacionalitat espanyola és més discret (1,7%), i disminueixen a 4 comarques.

Afiliacions, per sector d’activitat econòmica

El sector dels serveis, que representa el 79,2% de les afiliacions, ha augmentat en 85.855 afiliacions al maig respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 2,9%, el més elevat de tots els sectors. L’afiliació al sector serveis ha augmentat a tot el territori, excepte a 3 comarques. En nombres absoluts, on ha augmentat més és a les comarques del Barcelonès (26.055 afiliacions), el Vallès Occidental (8.910) i el Baix Llobregat (8.085); en canvi, en nombres relatius, les taxes de variació més elevades són les del Gironès (3,9%) i el Pallars Sobirà (3,8%), a més del Solsonès, afectada pels canvis territorials.

Al maig, l’augment de les afiliacions a la indústria ha estat de l’1,2% en relació amb un any enrere (6.020 afiliacions). En nombres absoluts, han augmentat a 31 comarques, encapçalades pel Vallès Occidental, amb un augment de 1.010 afiliacions a la indústria.

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 1,3% interanual, fet que representa 3.060 afiliacions més a Catalunya. En l’àmbit comarcal, les afiliacions han augmentat a 21 comarques i a Aran. En nombres absoluts, l’augment més elevat és el del Barcelonès (2.335), mentre que en nombres relatius ho és el de l’Alta Ribagorça (7,1%).

L’agricultura ha registrat un increment del 0,3%, que representa 160 afiliacions més que un any enrere. Els afiliats a l’agricultura han augmentat a 18 comarques i a Aran, han disminuït a 23, i s’han mantingut a 1 comarca.

Afiliacions per compte d’altri, grau de parcialitat i de temporalitat

Al mes de maig, el 19,3% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,2%, més del doble que la dels homes (12,4%). La Cerdanya (22,3%), el Solsonès (22,0%) i el Barcelonès (21,9%) són les comarques on la proporció d’afiliacions per compte d’altri a jornada parcial és més elevada. Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (13,2%), seguit de la Selva (15,5%) i el Pallars Sobirà i la Segarra (16,3%, totes dues). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l’efecte estacional.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en l’11,2%, 1,1 punts percentuals menys que un any abans. La comarca amb un grau de temporalitat més elevat és la Ribera d’Ebre (16,3%), i dobla el grau de temporalitat del Baix Empordà (7,9%) i de l’Alt Empordà (8,3%), que tenen els graus més baixos.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 740677

Taules

Taules
XLSX | 66505