Acords del Govern

El Govern aprova l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral pels propers quatre anys (2009-2012)

Es compromet a aplicar un total de 118 mesures per millorar la prevenció de riscos laborals en quatre anys, amb una inversió de 92 milions

query_builder   7 juliol 2009 15:22

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral pels propers quatre anys (2009-2012)

Es compromet a aplicar un total de 118 mesures per millorar la prevenció de riscos laborals en quatre anys, amb una inversió de 92 milions

  • Un dels eixos essencials és integrar la formació en prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius, des de primària fins a la universitat, a més de l’FP
  • Es donarà un fort impuls a la R+D+i en matèria de prevenció de riscos laborals, des d’un punt de vista científic i tècnic
  • S’incorporarà a la història clínica de les persones treballadores els riscos laborals als quals estan exposats
  • L’anterior Pla de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 ha contribuït a què en quatre anys la sinistralitat hagi baixat un 15% i la sinistralitat mortal un 36%
El Govern ha aprovat avui l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2009-2012, un document que estableix les línies mestres de la seva política en matèria de prevenció de riscos laborals pels propers quatre anys, que s’ha elaborat mitjançant un procés de diàleg amb els agents socials i econòmics representats al Consell de Relacions Laborals de Catalunya (els sindicats CCOO i UGT, i les patronals Foment del Treball i Pimec).
 
Aquest és el segon Pla que impulsa el Govern en aquest àmbit, després de l’anterior Pla de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008, que es va fer pels anteriors quatre anys i que ha contribuït a una reducció del 15% en l’accidentalitat laboral a Catalunya, i del 36% en els casos de víctimes mortals.
 
Aquest nou Pla, que constitueix la mesura 92 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, s’ha elaborat a partir dels criteris marcats per les estratègies europea i espanyola en aquests àmbits i de l’experiència del primer Pla.
 
L’Estratègia compta amb sis objectius estratègics i quatre objectius transversals (com per exemple, la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les mesures), que cristal·litzen en 118 mesures concretes i impliquen al conjunt del Govern. L’execució de totes les mesures es concretarà en dos plans d’acció bianuals per poder adaptar la seva aplicació a les circumstàncies canviants del mercat de treball, i comportarà una inversió de 92 milions d’euros en quatre anys.
 
La reducció de la sinistralitat laboral és un element clau per millorar les condicions de treball a Catalunya i per incrementar la competitivitat de les empreses. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que els accidents de treball i les malalties professionals no només tenen un efecte molt negatiu en la salut de les persones que els pateixen, sinó que suposen un important cost per als treballadors, per a les empreses i per al conjunt de la societat. Un estudi impulsat pel Departament de Treball ha estimat en 1.876 milions d’euros els costos totals dels accidents de treball registrats a Catalunya durant l’any 2007.
 
 
Els objectius bàsics de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2009-2012
 
1.      La formació en prevenció de riscos laborals s’integrarà definitivament en tots els nivells educatius, des de la primària fins a la universitat
 
El nou Pla preveu com a element essencial la integració de la prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius, amb l’objectiu de desenvolupar el coneixement i la cultura de la prevenció a tota la societat. Així, s’incorporaran i es milloraran els continguts i la formació en prevenció de riscos laborals a tots els nivells educatius, des de l’educació primària fins als estudis universitaris, passant, òbviament, per la formació professional en totes les seves variants: reglada, contínua i ocupacional.
 
Entre altres mesures, s’elaboraran recursos didàctics sobre seguretat i salut laboral adreçats als alumnes de primària i d’ESO, a més de conscienciar i formar el professorat de batxillerat, de cicles formatius i dels ensenyaments universitaris en matèria preventiva.
 
La integració de la formació en seguretat i salut laboral a la universitat es durà a terme mitjançant la promoció de l’oferta de crèdits (assignatures) optatius o de lliure elecció, a més de potenciar la inclusió de forma transversal dels aspectes de prevenció de riscos laborals en el conjunt de matèries impartides. L’Estratègia es proposa també millorar els continguts de la formació en prevenció, que actualment s’incorpora als cursos de formació professional.
 
Dins l’àmbit educatiu, es continuaran potenciant els busos de la prevenció, iniciativa impulsada fa dos anys i que ha format i sensibilitzat més de 46.000 alumnes de 404 instituts d’arreu de Catalunya. Adreçades a la població en el seu conjunt hi ha altres iniciatives previstes, com la realització d’exposicions itinerants sobre seguretat i salut en el treball.

 
2.      Augmentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals i facilitar el compliment de la normativa
 
Facilitar el compliment de la normativa és un dels objectius bàsics del nou pla, ja que aquesta és la clau per garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores a totes les empreses. Incorporar la prevenció implica una sèrie d’aspectes tècnics i de gestió sovint complexes, sobretot per a les pimes, les microempreses i els autònoms. En aquest sentit, es preveuen desenvolupar eines i guies que serveixin per facilitar a les empreses l’elaboració dels seus Plans de Prevenció.
 
Es preveu divulgar les bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals entre les empreses i afinar el sistemes de càlcul del cost econòmic de la sinistralitat laboral. Per a promoure la seguretat a les petites i mitjanes empreses, es continuaran donant incentius per a l’adquisició de maquinària i equips més segurs, tal com ja s’ha estat fent els darrers dos anys.
 
Es milloraran els continguts de la formació dels treballadors, però també dels delegats i delegades de prevenció, els autònoms, així com dels directius i els comandaments mitjans. També es potenciarà l’existència de personal amb capacitat de desenvolupar funcions de nivell intermedi en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses amb codis de conducta en matèria de seguretat i salut laboral.
 
L’Estratègia també concreta alguns sectors i col·lectius que seran els destinataris de programes específics per millorar la seva situació pel que fa a la prevenció de riscos laborals, com són les persones amb contracte temporal, els joves, els discapacitats, les immigrants i les dones embarassades o en període d’alletament.
 
Per millorar la qualitat de la prevenció, els Departaments de Treball i de Salut treballaran conjuntament per revisar els criteris d’acreditació dels serveis de prevenció aliens, així com per propiciar una millora de la qualitat i la cobertura en les diferents especialitats preventives (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball).
 
L’Estratègia aprofundeix en la voluntat del Govern d’intervenir decididament en la planificació de les activitats preventives que han de desenvolupar les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, a més de fer un seguiment i avaluació de l’execució d’aquesta planificació, en ser la coordinació de les activitats preventives de les mútues una competència compartida amb l’Estat, d’acord amb el que diu l’Estatut de Catalunya.
 
 
3.      Millora de la detecció i seguiment de les malalties professionals
 
Un altre dels eixos de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut passa per millorar la detecció de les malalties professionals, per poder-les identificar i fer-ne el seguiment. Identificar l’origen laboral d’una malaltia -atès la baixa notificació de les malalties professionals que es produeix actualment -, a més de permetre establir responsabilitats i garantir els drets de les persones treballadores que les pateixen, ofereix més possibilitats d’actuar preventivament en el lloc de treball i d’evitar la reaparició de la malaltia.
 
Així, tota malaltia o patologia d’origen laboral és també una oportunitat preventiva que no es pot desaprofitar, i més tenint en compte l’elevat cost que els accidents de treball i les malalties laborals comporten, tant per a les empreses com per als treballadors i a la societat en el seu conjunt, en particular si al final acaba assumint la despesa la sanitat pública i no pas la mútua.
 
4.      Incorporació dels riscos als quals està exposada cada persona treballadora a la seva història clínica personal
 
Es preveu incorporar la informació sobre els riscos laborals a la història clínica individual compartida, de manera que sigui més fàcil per al facultatiu que atén a una persona establir un vincle entre la patologia que tingui el pacient i el seu possible origen laboral.
 
També s’inclourà la vigilància epidemiològica dels problemes de salut i malalties relacionades amb el treball en el sistema públic de vigilància de la salut, i es consolidaran i impulsaran les unitats especialitzades en salut laboral, que serveixen de suport al conjunt del sistema sanitari per a l’atenció dels problemes de salut i les malalties relacionades amb el treball.
 
5.      Impuls de la R+D+i en matèria de prevenció de riscos laborals
 
Per fer el salt endavant que Catalunya s’ha compromès a fer en matèria de seguretat i salut laboral és necessari afavorir la recerca, el desenvolupament i la innovació en prevenció. En primer lloc està previst determinar quins projectes de recerca són més necessaris per, en segon lloc, incentivar a centres de recerca i grups d’investigació per a que els portin a terme.
 
A més, es preveu reforçar la inclusió de la R+D+i en prevenció a la planificació de l’activitat de les mútues. La difusió dels resultats d’aquesta recerca serà incentivada, perquè tan important com adquirir coneixements, també és aconseguir que els seus avantatges arribin allà on poden suposar una millora de les condicions de treball.
 
En la línia de la difusió del coneixement es promourà una xarxa per a que els centres de recerca que treballin en l’àmbit de la seguretat i salut laboral intercanviïn informació i experiències a l’hora que es contribuirà a integrar-los en xarxes d’àmbit estatal i internacional.
 
6.      Garantir el compliment de la normativa i potenciar la coordinació entre totes les administracions i els agents socials
 
L’aprovació d’aquest nou Pla pels propers quatre anys coincideix amb el procés de traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, que en comportarà la potenciació, amb un increment de recursos, de personal, i la creació d’un nou cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball.
 
L’Estratègia preveu, a banda de les actuacions de vigilància i control del compliment de la normativa de prevenció que es fan i se seguiran fent a les empreses catalanes, establir programes específics de control dels serveis de prevenció propis i mancomunats, dels serveis de prevenció aliens i de les entitats encarregades d’auditar-los.
 
Un altre element de la intervenció pública en matèria de seguretat i salut és l’assessorament a les empreses que es presta des dels Centres de Seguretat i Salut en el Treball i des de les Unitats de Salut Laboral. En ambdós casos s’incorporaran noves tecnologies i s’oferirà formació permanent als seus professionals per fer més eficaces les actuacions d’assessorament.
 
D’altra banda, mitjançant el Consell de Relacions Laborals es garantirà la participació dels agents socials i econòmics en la definició de les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral. També es proposaran recomanacions per millorar els continguts relacionats amb la prevenció de riscos a la negociació col·lectiva i s’obriran espais de diàleg amb les associacions professionals, així com amb les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social.
 
Entre 2004 i 2008 l’accidentalitat laboral ha baixat un 15%, i un 36% si es prenen només els accidents mortals
 
L’aplicació del Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008, el primer aprovat pel Govern de la Generalitat i del qual n’és continuador l’aprovat avui, ha donat un resultats molt positius que queden reflectits en l’evolució dels índexs d’accidentalitat laboral a Catalunya. La implicació de l’administració, però també de les persones treballadores i de les empreses, ha estat clau en aquesta disminució de les xifres d’accidents a la feina.
 
Així, entre 2004 i 2008 els índexs d’incidència d’accidents de treball -número d’accidents per cada 100.000 treballadors afiliats- han baixat a Catalunya un 15%, passant de 6.232,7 a 5.300,47.
Evolució de l’índex d’accidentalitat laboral a Catalunya (2004-2008)
 
 
En el cas dels accidents mortals, els resultats han estat encara més positius, ja que els índexs d’incidència han baixat encara amb més força, d’un 36%, en passar dels 5,89 accidents mortals que hi havia per cada 100.000 treballadors el 2004, als 3,76 del 2008. Per la seva banda, els accidents greus han baixat un 35% i el seu índex d’incidència entre el 2004 i el 2008 ha passat del 64,06 al 41,6 8.
 
L’evolució de l’accidentalitat s’ha de valorar en funció dels índexs d’incidència, perquè aquest mètode permet eliminar els possibles efectes distorsionadors que tenen els canvis en el volum de població ocupada en la xifra d’accidents.
 
Aquesta reducció important de la sinistralitat, amb l’estalvi que comporta tant en dolor i patiment per a les persones treballadores, com en despeses per a les empreses i per al conjunt de la societat, és el principal factor que empeny el Govern a posar en marxa l’Estratègia, amb l’objectiu de seguir reduint la sinistralitat laboral a Catalunya i augmentar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de les nostres empreses.
 

2  

Imatges

Foto 1: Reunió del Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar)

Foto 1: Reunió del Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar) 235

Foto 2: Roda de premsa a càrrec de la consellera Serna (Autor: Jordi Bedmar)

Foto 2: Roda de premsa a càrrec de la consellera Serna (Autor: Jordi Bedmar) 221

3  

Vídeos

Vídeo 1: la consellera Serna destaca una de les accions del Pla

Vídeo 2: la consellera Serna parla de la necessitat de sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals

Vídeo 3: la consellera Serna diu que el Govern no ha baixat mai la guàrdia en la prevenció de riscos

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern del 7 de juliol de 2009 en format pdf

Acords de Govern del 7 de juliol de 2009 en format pdf
PDF | 67

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined