Acords del Govern del 18 de setembre de 2007

El Govern analitza l'acord d'inversió en infraestructures assolit amb l'Estat

query_builder   18 setembre 2007 16:29

thumb_up Acords del Govern

El Govern analitza l'acord d'inversió en infraestructures assolit amb l'Estat

 
 • L’acord estableix que a Catalunya li corresponen 4.021,6 milions d’euros en inversió en infraestructures per l’any 2007, 827 milions més que els previstos
 • La nova metodologia per calcular la inversió en aquest àmbit s’amplia a les actuacions d’agricultura, indústria o comerç
 
El Govern ha analitzat avui l’informe sobre la inversió en infraestructures a Catalunya presentat pel Departament d’Economia i Finances fruit de les negociacions amb el Govern de l’Estat per l’aplicació de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’autonomia. Aquesta disposició determina que Catalunya ha de rebre en concepte d’inversió en infraestructures el 18,85% del PIB, que correspon al seu pes dins l’Estat.
 
L’acord determina la nova metodologia que ha de regir a partir d’ara el càlcul de les inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya i que es resumeix en els següents punts:
 
1.    Concepte
 
El concepte d’inversió en infraestructures s’amplia a totes les actuacions de caràcter econòmic (Àrea de despesa 4), incloent:
 
 • agricultura, pesca i alimentació
 • indústria i energia
 • comerç, turisme i pimes
 • subvencions al transport
 • infraestructures
 • investigació, desenvolupament i innovació
 • altres actuacions de caràcter econòmic
 
 
2.    Quantia
 
Amb la metodologia acordada, la base de càlcul del PGE 2007 és de 21.335 milions d’euros. Aquest import inclou el 90% de tota la inversió regionalitzada i el 90% de les transferències de capital a Comunitats Autònomes i Corporacions Locals.
 
L’aplicació sobre aquesta base del percentatge del PIB que estableix l’Estatut (18’85%) determina que a Catalunya li correspon rebre l’any 2007 unes inversió en infraestructures de 4.021,6 milions d’euros. Això representa una revisió a l’alça de 827 milions respecte als 3.195 milions previstos inicialment.
 
 
3.    Compensació 2007
 
L’acord assolit ja és aplicable durant l’exercici 2007. Es compensarà a la Generalitat de Catalunya per la diferència entre la xifra pressupostada inicialment i el resultat de l’aplicació de la metodologia acordada. La compensació es farà al llarg dels dos següents exercicis.
 
 
4. Garanties de l’execució de les inversions
 
La taxa d’execució de les inversions a Catalunya no podrà ser inferior a la mitjana estatal. El percentatge d’inversions atribuït a Catalunya s’ha de complir tant en el pressupost inicial com en la seva liquidació.
 
 • Si un cop liquidat el pressupost no s’ha assolit el percentatge del PIB establert, es compensarà la desviació en el pressupost següent.
 • Si aquesta desviació no es corregeix, l’Estat realitzarà una transferència de capital a favor de la Generalitat per aquest import.
 • La taxa d’execució no podrà ser inferior a la mitjana dels dos exercicis anteriors. En cas que es produís una desviació, el grup de treball proposarà mesures correctores a la Comissió Bilateral.
 
 
4.    Garanties de grau de regionalització
 
 • Pel que fa a inversions reals (Capítol 6) consignades en els pressupostos, el grau de regionalització ha de ser com a mínim el dels PGE 2007 (83,7%).
 • Pel que fa a transferències de capital a CA i CL el grau de regionalització, a efectes de la determinació de la base de càlcul, ha de ser d’un mínim del 90%.
 • Pel que fa a les inversions liquidades, el grau de regionalització no podrà ser inferior a la mitjana dels dos darrers exercicis liquidats.
 
En tots els casos, si es produeix una desviació el grup de treball proposarà mesures correctores a la Comissió Bilateral.
 
 
5.    Liquidació final
 
L’any 2015 es farà una valoració global de l’aplicació de la metodologia acordada, i si es detecta una desviació es consignaran els recursos necessaris per compensar-la. 
 
 
7. Validació anual de l’aplicació de la metodologia
 
La Comissió Bilateral haurà de validar l’aplicació anual de la metodologia, tant en la fase de pressupostació i de compensació, si cal, de les desviacions observades, com de tots els altres aspectes detallats en la metodologia.  


Més informació en la nota adjunta

1  

Imatges

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar

Foto de la roda de premsa. Autor: Jordi Bedmar 2130

1  

Vídeos

Roda de premsa íntegra

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 114

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined