Rodes de premsa

El Govern facilitarà que tots els centres educatius de Catalunya puguin comptar amb un projecte de convivència abans de tres anys

query_builder   29 març 2017 16:43

thumb_up Acords del Govern

El Govern facilitarà que tots els centres educatius de Catalunya puguin comptar amb un projecte de convivència abans de tres anys

  • L’objectiu és que els centres disposin d’un instrument que faciliti la convivència i doni coherència a les diferents accions que es realitzen per millorar el clima escolar
  • El Govern acull l'anunci d'inversions de Rajoy amb una "immensa incredulitat" i proposa incloure-hi una "clàusula antiincompliment"
Rodes de premsa
El Govern ha analitzat l’estat de la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius de Catalunya. D’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya hauran d’implementar un projecte de convivència abans de tres anys, en cas que no en disposin.
 
Segons ha destacat la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, es tracta d'un "pas important" per treballar la convivència en els centres educatius. "Estem en una societat cada cop més complexa en què la convivència és més necessària que mai", ha valorat la consellera, i els centres educatius són espais idonis per a fomentar-la perquè l'alumnat no només hi adquireix coneixement sinó també "hàbits de socialització"
 
Cada centre haurà d’elaborar aquest projecte tenint en compte les seves necessitats i especificitats. És per això que el Departament d’Ensenyament posa a la disposició dels centres una aplicació informàtica amb instruments de diagnosi, que els ajudi a detectar els seus punts forts i febles, i amb orientacions i recursos per elaborar el projecte. Així mateix  el Departament facilitarà als centres els recursos formatius i l’assessorament necessaris.
 
El Projecte de Convivència, que és responsabilitat de la direcció del centre, forma part del Projecte Educatiu del Centre i recull les mesures de promoció de la convivència, els mecanismes per a la resolució pacífica dels conflictes, especialment la mediació, així com les mesures i actuacions d’intervenció educativa. Reflecteix doncs les accions que els centres desenvolupen per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, ha de donar resposta a uns objectius generals: assegurar i garantir la participació de tota la comunitat educativa, ajudar a cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món, potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat, fomentar la mediació escolar, la cultura del diàleg, de la pau i la no-violència.
 
El Projecte de Convivència respon a un plantejament integral i global de la convivència, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos. A aquest efecte, el Projecte de Convivència ha de contemplar mesures i actuacions orientades tant a l’educació en valors i actituds convivencials, com a la resolució de conflictes o aquells aspectes organitzatius que facilitin la convivència. Així mateix per donar continuïtat i coherència educativa a les actuacions proposades, caldrà preveure tres àmbits d’actuació diferenciats: el centre, l’aula i l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests àmbits ha d’afavorir l’èxit del projecte .
 
Aplicació: exemples de diagnosis i d’actuacions
Actuacions 1
.
Actuacions 2
Pel que fa als continguts, el Projecte de Convivència ha d’incloure:
 
·       El context del centre, on es recullin els trets més destacats i el seu entorn amb relació als factors que poden incidir en la convivència.
·       Una diagnosi de la situació de la convivència en el centre que permeti determinar els punts forts i febles i les necessitats en matèria de convivència.
·       La formulació dels objectius específics d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre, els objectius generals del Projecte de Convivència del Departament d’Ensenyament i les necessitats detectades.
·       Uns indicadors d’avaluació que permetin conèixer el grau d’assoliment dels objectius específics.
·       La concreció de les mesures i dels protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront de situacions de conflictes.
 
Els centres educatius han de crear una comissió de convivència que col·laborarà en la planificació, l’aplicació i el seguiment del Projecte. Pel que fa al seguiment i l’avaluació d’aquest, correspondran a la direcció del centre, amb la col·laboració de la comissió de convivència, del claustre i del consell escolar. Els centres també comptaran amb formació i assessorament específics per a l’elaboració del Projecte a través dels serveis territorials i de la Inspecció d’Educació.
 
Actualment ja són un total de 1.700 centres els que han fet ús de l’aplicació informàtica per a l’elaboració del Projecte de Convivència amb la finalitat de millorar el clima escolar de centre.
 
 
El Govern acull l'anunci d'inversions de Rajoy amb una "immensa incredulitat" i proposa incloure-hi una "clàusula antiincompliment"
 
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha dubtat que el pla d'inversions en infraestructures anunciat avui pel president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, arribi a complir-se perquè "no té res que el diferenciï" dels altres anuncis fets en aquest sentit.
 
"Acollim aquest anunci amb una immensa incredulitat. Es tracta d'uns anuncis fonamentalment referits al pla de Rodalies de Renfe i al Corredor Mediterrani que tenen la mateixa credibilitat que els pressupostos de l'Estat del 2015 dels quals es va executar menys del 6% pel que fa a Renfe i menys del 30% pel que fa a Adif", ha explicat Munté.
 
La portaveu ha lamentat que es tracti novament d'un pla d'inversions "anunciat, reanunciat i fins i tot pressupostat i sempre incomplert", motiu pel qual ha proposat que s'hi incorpori una "clàusula antiincompliment" per assegurar que les paraules ha pronunciat avui el president del Govern espanyol s'acabin complint.
 
Munté també ha denunciat les males condicions de les infraestructures a Catalunya, causades pels "incompliments reiterats" de l'Estat: "Malauradament,  pel que fa a la xarxa ferroviària a Catalunya continuem connectats al passat", ha dit la portaveu, en al·lusió al títol de la conferència de Rajoy, "Conectados al futuro", i ha posat com a exemple el cas de la línia Montcada-Vic, que fa més de vint anys que s'hauria d'haver desdoblat. "Connectats al futur però massa desconnectats pel que fa als incompliments sobre les infraestructures a Catalunya", ha afegit.
 
Finalment, Munté ha rebutjat que el procés sobiranista engegat a Cataluya es pugui frenar amb l'anunci d'inverions per part de l'Estat: "Si algú creu que les demandes democràtiques que es fan a Catalunya es deuen estrictament a una qüestió econòmica demostra un profund desconeixement i una gran desconnexió", ha afirmat.
 

El Govern ha aprovat avui sol·licitar formalment l’adhesió de la Generalitat al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per al 2017. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda xifra les necessitats de finançament en forma de préstec per a aquest any en 7.345 milions, d’acord amb els criteris establerts a la normativa del fons.
 
D’aquests 7.345 M, 1.314 M es destinaran a atendre l’objectiu de dèficit fixat per l’Estat per a aquest any (0,6% del PIB). La resta, 6.031 M, serviran per cobrir els venciments de valors emesos, préstecs nacionals a llarg termini i préstecs internacionals, el retorn de les liquidacions negatives del model de finançament acordat al CPFF i el finançament de préstecs associats a mecanismes de liquiditat activats pel Ministeri d’Hisenda des de l’any 2012 (FLA i Fons de Pagament a Proveïdors).
 
A principis de març, el Ministeri d’Hisenda ja va comunicar al Departament d’Economia l’import del FLA assignat a Catalunya per al primer i segon trimestres del 2017, que va xifrar en 2.203 M i 1.395 M respectivament. El Departament està pendent que Hisenda aprovi la quantitat definitiva que adjudicarà a la Generalitat per a la resta de trimestres de l’any 2017. 
 

El Govern ha aprovat les condicions dels trasllats dels professionals de la Model, pactades entre els representants sindicals i el Departament de Justícia i recollides en un document de 17 punts. L’acord l’han subscrit els sindicats CSIF, CATAC i CCOO, que sumen el 68 % dels representants dels treballadors, i l’ha ratificat la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat.
 
El Departament de Justícia garanteix la continuïtat de tots els llocs de treball de funcionaris interins, tant de la Model com de la resta de centres penitenciaris de Catalunya. Tot el personal funcionari amb destinació definitiva a la Model es reubicarà en els quatre centres penitenciaris de la Generalitat que estan situats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que són Brians 1 i Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) i Quatre Camins i Joves (la Roca del Vallès, Vallès Oriental). L’assignació dels nous llocs de treball es farà d’acord amb els criteris d’antiguitat, experiència, formació i capacitat. Els funcionaris de més de 62 anys amb destinació definitiva a la Model mantindran el lloc de treball en els dos centres penitenciaris que continuaran a la ciutat de Barcelona, que són el Centre Obert de Trinitat Vella i la presó de Wad-Ras.
 
L’aprovació de les condicions dels trasllats dels treballadors de la Model ha tingut lloc després que el conseller de Justícia, Carles Mundó, signés l’Ordre de tancament del Centre penitenciari. L’Ordre del conseller estableix que el Centre tanca oficialment després de 113 anys d’història, malgrat que n’autoritza el funcionament fins a la reubicació de tots els interns. La Model es va inaugurar el 1904 i és la presó més antiga de Catalunya.
 
 
Finalment, el Govern ha autoritzat aquest matí a Avançsa,  l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA, a atorgar un préstec de 5 milions d’euros a la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per garantir la viabilitat del Parc Científic i Tecnològic de Girona. El préstec té un termini d’amortització de 20 anys i un tipus d’interès de l’1,50%.
En concret, aquest préstec a l’ICRA és per adquirir a la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona el 64,54% del dret de superfície on està construït l’Edifici ICRA/H20. Amb aquest acord, el Govern vol ajudar a evitar la liquidació del PCiT.

2  

Imatges

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno

Foto de la roda de premsa. Autor: Rubén Moreno 237

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno

Foto de la reunió del Govern. Autor: Rubén Moreno 277

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 305

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined