• El pla, elaborat per l’ATC per al període 2015-2018, s’emmarca en el pacte d’estabilitat parlamentària i el pla de Govern
 • Inclou un total de 86 mesures en la línia de sensibilitzar als contribuents envers el frau, fomentar les bones pràctiques tributàries i crear un marc de transparència i confiança
 • Comportarà canvis per a l’ATC, com ara més personal i la implantació de noves solucions tecnològiques per a la gestió de grans volums d’informació
Fotografia de la roda de premsa
El conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha presentat avui el “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries” que ha dissenyat l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per al període 2015-2018. El Pla, que s’emmarca en el pacte d’estabilitat parlamentària i el pla de Govern per a la present legislatura, està vinculat als impostos que actualment recapta la Generalitat –els propis i els cedits totalment per l’Estat- i es farà extensiu a totes aquelles figures impositives que pugui arribar a gestionar en el futur l’Agència Tributària de Catalunya.
 
El Pla vol orientar les actuacions de l’ATC, com a pedra angular de l’administració tributària de Catalunya, en una línea més proactiva de sensibilització envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d’un marc de confiança i transparència de cara als contribuents. També preveu actuacions de comprovació i investigació dirigides als contribuents que evadeixen impostos de manera deliberada, a més d’apostar per la col·laboració entre l’Administració Tributària i els intermediaris fiscals (assessors i gestors tributaris), els agents econòmics i socials (notaris, registradors i entitats financeres) i altres administracions (entre altres, els Mossos, l’AEAT i les entitats de la Xarxa Tributs de Catalunya).
 
Amb aquesta filosofia, el Pla fixa dos grans objectius estratègics:
 
1.      Augmentar la recaptació voluntària: aconseguir una major consciència fiscal per part de la ciutadania, una major implicació social en la prevenció del frau i oferir, per part de l’Administració, millors serveis d’atenció i informació al contribuent per minimitzar les possibles conductes fraudulentes i fomentar el compliment tributari voluntari.
 
2.         Ser més eficaços en el control, la detecció i la correcció del frau en l’àmbit dels tributs gestionats per la Generalitat. Això vol dir millorar la recaptació executiva i impulsar les actuacions de comprovació i investigació dirigides a contribuents que defrauden de forma deliberada.
 
86 mesures de prevenció, control, implicació social i de caràcter organitzatiu
 
L’ATC ha concretat 86 mesures d’actuació que incorporen indicadors de seguiment i calendaris d’implementació per avaluar-ne el grau de compliment. El conjunt de les mesures s’emmarquen en quatre àmbits: prevenció del frau; control tributari, detecció i regularització; implicació social; i mesures organitzatives i de dotació de recursos i mitjans.
 
Entre les mesures destaquen, per exemple:
 
 • Calcular el ‘tax gap’ o bretxa fiscal de Catalunya. Es tracta d’un indicador que vol determinar d’on partim, és a dir quina és la relació entre la quantia d’ingressos fiscals que es podrien obtenir i els que efectivament s’obtenen en forma de recursos públics. Aquesta ràtio -que posa en relació variables com l’economia submergida, les activitats declarades incorrectament o el deute fiscal reconegut i no ingressat- és una mesura essencial per dissenyar les estratègies adequades i coherents de prevenció i reducció del frau fiscal. D’acord amb el pla, el càlcul el farà un equip format per l’administració tributària catalana i membres de les universitats.
 
 • Potenciar el control i la inspecció sobre les operacions específiques en sectors com el turístic, el joc, l’immobiliari, les subhastes, les concessions administratives o la compra-venda d’or, joies i vehicles. Per exemple, en el cas de les operacions de venda de peces d’or i d’objectes valuosos, l’objectiu és regularitzar fiscalment els incompliments en la declaració de l’impost de Transmissions Patrimonials, ja sigui per desconeixement de l’obligació o amb un ànim defraudador; això també succeeix en el cas d’algunes empreses dedicades a la compravenda de béns de segona mà. Pel que fa la taxa sobre el joc, s’ha detectat una manca d’autoliquidacions, sobretot en l’àmbit dels casinos, les màquines recreatives, les rifes o les tómboles. Finalment, en el cas de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics, el Pla també es fixa en els establiments incomplidors i en els creuers que fan estada en ports catalans, i destaca la dificultat de liquidar l’impost, ja que la gran majoria de les empreses explotadores i comercialitzadores on line són operadors internacionals. En aquest sentit, proposa impulsar mesures de coordinació amb les autoritats portuàries.
 
 • Descobriment de deslocalitzacions de contribuents per motius fiscals. L’objectiu és evitar la pèrdua d’ingressos tributaris per canvis de domicili ficticis a una altra comunitat autònoma o a l’estranger amb l’única finalitat de no pagar impostos a Catalunya.
 
 • Investigació patrimonial en casos de frau organitzat i ús de paradisos fiscals i sobre béns situats a l’estranger. L’objectiu és detectar patrimonis ocults i possibles transmissions gratuïtes entre persones vives o mortes que es formalitzen a l’estranger i que afecten l’Impost sobre Successions i Donacions.
 
 • Introducció de programes de pedagogia tributària a partir del cicle de secundària. L’objectiu és que els alumnes d’ESO disposin d’una educació bàsica en matèria de drets i obligacions tributaris i coneguin les conseqüències i perjudicis del frau fiscal, en el sentit que els efectes dels incompliments perjudiquen al conjunt de la ciutadania.
 
 • Reconeixement al bon compliment de les obligacions tributàries. L’Administració atorgaria diferents distintius –“bon contribuent”, “establiment fiscalment complidor”– o un segell “d’empresa fiscalment responsable.
 
 • Creació d’una “Bústia digital” de denúncies tributàries. En l’àmbit de les mesures de consciència fiscal, es crearia una bústia digital com un canal que permetria a la ciutadania col·laborar amb l’ATC mitjançant la denúncia de conductes fraudulentes. També es preveu la introducció d’una “Bústia” específica de correu electrònic dirigida especialment als intermediaris i agents socials, perquè puguin fer arribar les seves propostes en matèria de prevenció i lluita contra el frau.
 
 • Creació de “carpetes patrimonials”. L’objectiu és facilitar al contribuent l’accés a les seves dades fiscals –principalment en relació als impostos sobre Successions i Donacions i sobre el Patrimoni- a través de la carpeta tributària que ja existeix a l’Oficina Virtual. La novetat és la creació de l’anomenada “carpeta patrimonial” amb informació sobre el patrimoni propi, i als hereus, en relació amb el patrimoni del causant. Aquest accés es podrà fer directament a través d’Internet o via una sol·licitud a l’ATC per a l’enviament de les dades fiscals.
 
 • Evolució de l’actual carpeta tributària existent a l’Oficina Virtual de l’ATC per accedir a les dades fiscals en qualsevol moment. La finalitat és desenvolupar aquesta eina de manera que el contribuent pugui consultar les dades fiscals i tots els expedients electrònics i el seu contingut digitalitzat, així com presentar al·legacions i recursos de reposició de manera telemàtica. Actualment, l’Oficina Virtual de l’ATC permet, identificant-se digitalment, accedir a una carpeta tributària que conté les autoliquidacions pendents de presentar, la presentació i pagament telemàtics, així com la consulta i descàrrega de justificants.
 
 • Sistema personalitzat d’avisos i recordatoris per millorar la informació al contribuent via telèfon mòbil o correu electrònic.
 
 • Establiment de condicions per a la no aplicació retroactiva de nous criteris interpretatius contraris als publicats en el moment de la meritació de l’impost i que siguin desfavorables per al contribuent
 
Objectiu 2016: pagar tots els impostos electrònicament
 
Per assolir tots els objectius, el Pla també proposa fer una sèrie de canvis en l’estructura organitzativa de l’ATC, que afecten tant la dotació de personal com els sistemes d’informació. D’una banda, s’incrementarà el personal amb 114 noves places per donar resposta als nous reptes que planteja el Pla en àrees com ara el control tributari i posant especial accent en la recaptació.
 
De l’altra, es potenciarà l’actual sistema G@audí amb noves funcionalitats i eines per a l’anàlisi i el tractament de dades. Paral·lelament, s’endegarà la construcció del sistema e-SPRIU (Sistemes i Processos per a la Relació Integral amb l’Usuari Tributari) dissenyat per al tractament massiu de grans volums d’informació i la implementació de nous processos de gestió, així com per donar resposta als nous reptes que plantegen les noves maneres de relacionar-se amb els contribuents. Es pretén que tots els tributs que gestiona l’ATC es puguin presentar i pagar electrònicament l’any 2016.
 
 
 
El Consell Fiscal de Catalunya com a òrgan avaluador
 
El Pla també proposa la creació d’un equip específic, integrat per persones de diferents àrees i serveis de l’ATC, per fer el seguiment i la difusió periòdica de les actuacions contra el frau. Així mateix, apunta que un organisme independent com el Consell Fiscal de Catalunya podria ser l’encarregat d’avaluar-ne els resultats.
 
Entre les mesures del Pla també s’inclou la creació d’un observatori de bones pràctiques fiscals que facin un seguiment dels informes i dades publicats per administracions d’arreu del món, amb la finalitzat d’adaptar les que ajudin a millorar la prevenció i la lluita contra el frau a Catalunya.

2  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 69

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 280