1. En total, són 50 contribuents que acumulen un deute de 83,8 milions d’euros
  2. Els deutes i sancions tributaris corresponen a impostos propis o cedits que gestiona i recapta l’ATCSeu de l'Agència Tributària de Catalunya
Seu de l'Agència Tributària de Catalunya
{"name":"2024/06/28/09/28/9735db27-4324-4533-a268-60ca790552a1.JPG","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":2746832}

La Generalitat de Catalunya ha donat a conèixer avui, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la relació de persones deutores amb la hisenda pública catalanaen data 31 de desembre del 2023. Es tracta de deutes i sancions tributaris que es refereixen a tributs propis o cedits, gestionats per l’ATC. Bàsicament, tenen a veure amb els impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, i patrimoni; la taxa sobre el joc, i liquidacions procedents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l’aigua.

En concret, el 31 de desembre del 2023, hi havia 50 persones deutores, amb deutes i/o sancions pendents de pagament per un import total de 83.814.994,69euros.La publicació d’aquesta llista no té en compte les possibles actuacions relacionades amb el pagament dels deutes i sancions que hagin dut a terme les persones deutores amb posterioritat al 31 de desembre, tret dels casos que acreditin el pagament íntegre de la totalitat de l’import que havia determinat la seva inclusió a la llista. El31 de desembre del 2022, hi havia 41 persones deutores amb deutes que sumaven un import total de 73,8 milions d’euros.

El llindar de deutes pendents: 600.000 euros

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscalva modificar la Llei general tributària i va rebaixar d’1 milió a 600.000 euros el llindar de l’import pendent de pagament i l’obligació d’aparèixer a la llista de persones deutores. Segons la nova legislació, també s’hi han de fer constar les persones que hagin estat declarades responsables solidàries, és a dir, les que comparteixen l’obligació de fer-se càrrec del pagament d’un deute determinat.

D’acord amb l'Ordre ECO/212/2021, d'11 de novembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la relació de deutors tributaris a l’ATC, la llista ha d’incloure la informació següent:

a)Persones físiques: NIF, nom i cognoms.

b)Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària: NIF, raó o denominació social.

c)Import conjunt dels deutes i sancions pendents de pagament el 31 de desembre del 2023.


Mesura inclosa als diferents plans de prevenció i reducció del frau fiscal

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents a l’ATC és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2023-2026, que ja apareixia en l’anterior Pla 2019-2022. L’objectiu de la iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 115210