Consellera Tura

El Govern impulsa mesures per afavorir la transparència i un millor govern

query_builder   24 novembre 2009 14:09

thumb_up Acords del Govern

El Govern impulsa mesures per afavorir la transparència i un millor govern

 
 
  • Els canvis es centraran en matèria urbanística, en els comptes dels ens locals i en el finançament de les fundacions
  • Es limitaran les donacions d’empreses amb contractes amb l’administració pública a les fundacions vinculades a organitzacions polítiques
  • Els consistoris estaran obligats a presentar els seus comptes a la Sindicatura de Comptes i a complir les seves obligacions
 
El Govern ha impulsat avui un conjunt de mesures per donar més transparència als processos urbanístics, els comptes municipals i les subvencions a les fundacions com a resultat de l’encàrrec que el president de la Generalitat, José Montilla, va fer als consellers fa quinze dies.
 
Segons ha comentat la consellera de Justìcia en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, “hem de donar resposta a una preocupació generada a Catalunya arran de dos casos de corrupció on estan implicades persones amb càrrecs públics o destacats en el món cultural i econòmic”. Tura entén que hi ha una “preocupació raonable” i que el fet que s’hagin fet públics aquests casos significa “que els mecanismes de control tard o d’hora funcionen”. La consellera ha afegit que espera que “s’hi sumin tots els grups parlamentaris” a aquest conjunt de mesures de transparència.
 
Aquest conjunt de mesures -que implicaran canvis que afectaran els processos urbanístics, la percepció de plusvàlues, les finances dels ajuntaments, les subvencions a fundacions i el funcionament- es convertiran en propostes que es presentaran i debatran amb el món local i els grups parlamentaris.
 
1.-Mesures dins l’àmbit de l’urbanisme
Les mesures en aquest àmbit estan destinades a fer més transparents els processos de requalificació de terrenys i a que els Ajuntaments es beneficiïn de les plusvàlues generades en la requalificació de terrenys a través de la modificació d’un decret legislatiu del 2005 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.
 
2.-Mesures dins l’àmbit de les finances locals
Les mesures de les finances locals s’estableixen per donar més transparència als comptes municipals i ampliar el marge d’actuació de la Sindicatura de Comptes. Entre elles destaca el sotmetiment obligatori a auditories financeres dels ens que conformen el sector públic; establir l’obligació d’informar als òrgans de govern de l’entitat de l’auditoria efectuada i de l’informe de la Sindicatura de Comptes i establir l’obligació de donar trasllat als departaments de Governació i Administracions Públiques i d’Economia i Finances de les auditories realitzades.
 
D’altra banda, els ens locals hauran d’ampliar la documentació a adjuntar als comptes a trametre a la Sindicatura en relació a les seves finances i, en cas que no es trametin sense causa justificada, es podran adoptar mesures sancionadores. Igualment, s’estableix l’obligació de publicar a la seu electrònica corporativa de la Sindicatura de Comptes, la relació dels ajuntaments que en l’any anterior i en el corrent han incomplert l’obligació de subministrar informació. A més, la Sindicatura de Comptes aprovarà un programa anual que determini els ens locals, i entitats participades per aquests que seran objecte de fiscalització financera.
 
3.-Mesures dins de l’àmbit de les subvencions
Dins d’aquestes mesures cal destacar que els beneficiaris de subvencions o transferències de l’administració no podran realitzar donacions, aportacions o prestacions gratuïtes en favor ni de partits polítics, ni de fundacions o associacions que hi estiguin vinculades. Hi haurà un control sobre la quantia de les donacions que poden fer els beneficiaris de les subvencions, que llevat de les excepcions previstes, es limita a 3.000€.
 
D’altra banda, la Generalitat no concedirà subvencions, ajuts o transferències a entitats els directius de les quals percebin retribucions que es considerin desproporcionades. A més, s’establiran les regulacions precises per limitar l’acumulació de càrrecs executius o de gestió entre dues o més entitats perceptores de subvencions quan existeixi creuament de subvencions, ajudes o altres tipus de relacions financeres.
 
A més, els beneficiaris hauran d’acreditar que els seus òrgans de control intern comproven que la destinació dels fons rebuts és l’adequada. Hauran de garantir el control i anàlisi de les seves auditories i hauran de proporcionar més informació sobre la seva relació amb tercers. En el termini màxim de sis mesos, s'elaborarà un protocol d'actuacions dels membres de la Generalitat en les entitats en què té representació per tal de garantir l'aplicació d'aquestes mesures.
 
4.-Mesures dins de l’àmbit de les fundacions
Les mesures en aquest terreny tenen com a principals objectius incrementar el suport i assessorament per part de l’Administració, establir mecanismes de supervisió efectius per tal de poder garantir el compliment de la voluntat fundacional i el bon ús dels recursos públics i les aportacions periòdiques que molts ciutadans fan a aquestes entitats jurídiques.
 
Aquest paquet de mesures es concreta en el desenvolupament de la funció de supervisió, tutela i inspecció del Protectorat de Fundacions, un règim sancionador que segons la consellera Tura incorpora “una capacitat inspectora superior d’aquest organisme” i la possibilitat “d’aplicar una auditoria” destinat a garantir el bon funcionament.
 
El Govern aprova la revisió del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015
El Govern ha aprovat avui la revisió del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, el document que guia l’acció del Govern en matèria de política energètica. La revisió, prevista pel propi Pla, ha permès fer un primer balanç de la seva evolució, corregir les previsions d’acord amb l’actual context econòmic, actualitzar els objectius i les estratègies del document inicial i incorporar-hi noves línies de treball. El Pla de l’Energia manté com a finalitat avançar cap a un sistema de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovador, competitiu i sostenible. El compliment dels objectius fixats en la revisió no només permetrà portar Catalunya cap a un nou model energètic i garantir el subministrament, sinó que a més contribuirà a mitigar el canvi climàtic
 
D’altra banda, el Pla ha redefinit algunes de les magnituds fixades com a meta per a l’any 2015 en l’edició original.  En aquest sentit, i més enllà de la reducció de la demanda energètica, s’intensificaran les accions sobre els principals sectors consumidors d’energia i s’habilitaran noves línies de treball per augmentar la conscienciació social per contribuir a la disminució del consum d’energia. Pel que fa les energies renovables, s’ha procedit a ajustar els objectius a l’evolució de la demanda, dels mercats i dels recursos. En matèria de planificació d’infraestructures energètiques preveu un conjunt d’actuacions per garantir el subministrament, millorar-ne els nivells de qualitat i de seguretat.
 
4,8 milions d’euros a la millora de camins del Pallars Sobirà
 
El Govern ha atorgat una subvenció de 4,8 milions d’euros al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per realitzar actuacions de millora de la xarxa de camins de la comarca fins al 2012. Amb la signatura del conveni, el Pallars Sobirà s’unirà a les comarques del Solsonès i la Vall d’Aran, que també han establert aquesta fórmula de cooperació per a la millora de la xarxa de camins rurals. La resta de comarques de muntanya es beneficien d’una convocatòria ordinària d’ajuts per a la millora de camins que, precisament, es resoldrà en els propers dies.
 
Construcció d’una rotonda a la C-65 a Llambilles per alleugerir el trànsit
 
El Govern ha impulsat avui dues actuacions de millora a la xarxa viària catalana: la construcció d’una nova rotonda a la travessera de la C-65 de Llambilles (Gironès) –la carretera que uneix el Baix Empordà amb Girona- i de les obres de millora de la C-243c, entre Martorell i Terrassa. El Consell de Govern ha aprovat avui l’ocupació urgent dels béns i drets afectats per aquestes dues obres, que sumen una inversió total de 4,3 milions d’euros. 
 
Més de 10 milions d'euros a les noves tecnologies en l’àmbit de la Salut
El Govern i els ministeris d'Indústria, Turisme i Comerç i de Sanitat i Política Social destinaran fins al 2012 més de 10 milions d'euros, repartits a parts iguals entre ambdues administracions, per continuar desenvolupant i millorant projectes com ara com ara la Recepta Electrònica, la Història Clínica Compartida (HC3), la digitalització d’imatges mèdiques, la telemedicina i la Carpeta Personal de Salut.
 
Finançament de 3.748 places públiques de llar d’infants
 
El Govern ha autoritzat avui la signatura d’un conveni amb el Ministeri d’Educació que permetrà finançar, en el marc del Pla Educa 3, la construcció de 52 escoles bressol públiques de titularitat municipal, i la creació d’un total de 3.748 places. L’acord preveu una aportació per part del Ministeri de 17,3 milions d’euros.
 
El Govern també ha acordat avui la subscripció de diferents convenis amb els Ajuntaments de Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Reus i Terrassa per donar suport als projectes dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) que es desenvolupen en aquests municipis. El Govern hi destinarà 1,4 milions d’euros amb aquest objectiu, que se sumaran als 307.276 euros aportats pels ajuntaments de Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Reus i Terrassa. 
 
Altres acords de Govern
 
El Govern ha destinat 400.000 euros a la construcció d’una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, que promou l’Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics del Montsià (APASA) a Amposta (Montsià). Aquesta subvenció forma part dels 61.965.893 euros traspassats a Catalunya a compte del Fons estatal per a obres de creació i millora de la xarxa d’atenció a la dependència.
 
D’altra banda, dins de l’apartat cultural destaquen les subvencions de 455.000 euros per la construcció del nou teatre municipal de Lloret de Mar, els 450.000 per a la rehabilitació de les Naus Ayats d’Arbúcies, on s’ubicarà el Centre d’Arts Escèniques d’aquest municipi i l’ajut de 350.000 euros a la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya per a la realització, producció, difusió i comunicació de concerts.
 
Un altre acord de Govern d’avui és la signatura de l’acord marc de col·laboració amb el Col·legi de Notaris de Catalunya per impulsar conjuntament accions de foment de l’ús del català en les notaries i garantir els drets lingüístics de la ciutadania per poder triar la llengua oficial per l’escriptura pública i l’atenció oral.També cal assenyalar la constitució del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central i el Projecte de llei per desenvolupar els decrets legislatius necessaris per adaptar la legislació catalana a la Directiva europea de serveis amb la qual es vol facilitar la lliure circulació dels prestadors de serveis entre tots els països membres de la Unió Europea.
 
Per últim el Govern ha aprovat el Decret pel qual es revoca la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya concedida a Fèlix Millet i Tusell.
 

2  

Imatges

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar)

Fotografia del Consell de Govern (Autor: Jordi Bedmar) 211

Fotografia de la consellera Tura durant la roda de premsa del Govern (Autor: Jordi Bedmar)

Fotografia de la consellera Tura durant la roda de premsa del Govern (Autor: Jordi Bedmar) 236

2  

Vídeos

Vídeo: la consellera Tura destaca la importància del conjunt de mesures impulsades pel Govern per promoure la transparència

Vídeo: la consellera Tura afirma que el Govern no dubta de la constitucionalitat de l'Estatut

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 297

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined