El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya

El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya

query_builder   3 novembre 2009 16:22

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova el calendari de desplegament de la Llei d'educació de Catalunya

 
 
  • L’any que ve ja es començaran a aplicar les mesures relatives a l’autonomia dels centres, al reforçament de les direccions dels centres públics i a l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació
  • També durant el 2010 el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar els sous de l’escola concertada amb els de la pública
  • D’aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l’educació haurà crescut en 1.000 milions d’euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d’aquí a vuit anys
  • Segons aquest calendari, la llei haurà d’estar totalment desplegada l’any 2017
 
El Govern ha aprovat avui el calendari d’aplicació de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), segons el qual la norma haurà d’estar desplegada totalment l’any 2017. Tot i això, el conseller d’Educació Ernest Maragall, que ha comparegut a la roda de premsa posterior al Govern acompanyat de la Directora General de Comunicació del Govern, Aurora Masip, ha subratllat que la llei es preveu que es desplegui en 8 anys, però no estarem esperant ni un ni dos per desplegar-la amb tota la intensitat”.
 
De fet, ja l’any vinent s’aplicaran les mesures relatives a l’autonomia dels centres educatius, a la regulació de la direcció dels centres educatius públics i a la creació de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, qüestions considerades prioritàries pel Govern i que segons el conseller que “es preveu” que es posi en marxa “a finals d’aquest mateix curs”. També abans que no acabi l’any 2010, el Govern haurà de fer la previsió econòmica necessària per homologar les retribucions del professorat de l’escola concertada amb el de la pública.
 
Maragall ha destacat també que “l’objectiu de desplegament de la LEC” és “l’equilibri i enfortiment de l’escola pública” i queel desplegament de la llei es fa “amb la major convicció i amb la major voluntat d’acordar-la i viure- la conjuntament amb la comunitat educativa”.
 
En els anys successius, el Govern haurà d’aprovar les diferents normatives relatives a d’altres preceptes de la Llei d’educació, com ara el finançament de les escoles concertades, el mapa escolar, les plantilles i el professorat, els serveis i el suport a l’alumnat i als centres, els ensenyaments artístics o el pla per a la igualtat de gènere.
 
Per finançar totes les mesures previstes, la LEC va acompanyada d’una memòria econòmica aprovada pel Parlament de Catalunya. Aquesta memòria preveu que, d’aquí a quatre anys, el pressupost anual que el Govern destina a l’educació augmenti en 1.000 milions d’euros, xifra que arribarà als 1.500 milions d’aquí a vuit anys.
 
Calendari de desplegament de la Llei d’educació de Catalunya
 
Any 2010:
 
Actuació
Termini màxim
Decret de l’autonomia dels centres educatius
31-12-2010
Regular el règim jurídic de la direcció dels centres educatius públics
31-12-2010
Determinar l’escenari econòmic per complir les previsions d’homologació de les retribucions del professorat que presta els seus serveis en els nivells concertats
31-08-2010
Implementar els sistemes d’informació per a l’actualització periòdica del mapa escolar i regular les característiques generals del mapa
31-12-2010
Adequar els criteris i el procediment per a la programació de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic
31-12-2010
Sotmetre a l’aprovació del Govern els estatuts de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, i en un un any des de l’aprovació l’Agència ha d’assolir el seu ple funcionament
31-08-2010
Homologar les retribucions i les condicions de treball de tots els professionals docents en llocs de treball dels serveis educatius en règim de comissió de serveis
17-07-2010
 
 
Any 2011:
 
Actuació
Termini màxim
Aprovar el règim jurídic específic del personal directiu docent
31-12-2011
Determinar l’escenari econòmic per a l’actualització gradual dels mòduls de concert (altres despeses i homologació del personal), incloent-hi la previsió de les característiques de les adequacions o increments de mòdul que es poden derivar de la subscripció de contractes programa amb centres privats concertats
31-08-2011
Reglament per a l’accés als concerts educatius i a la seva renovació i elements reglamentaris genèrics dels contractes programa
31-08-2011
Regular el procediment d’admissió d’alumnat en els centres que presten el servei d’educació de Catalunya
31-12-2011
Reglament necessari per tal que a partir de l’1 de gener de 2012 el DEDU defineixi les plantilles dels centres educatius públics
31-12-2011
Sotmetre a l’aprovació del Govern els Estatuts de l’Institut Superior de les Arts
17-07-2011
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament del Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu
17-07-2011
 
 
Any 2012:
 
Actuació
Termini màxim
Decret sobre els règims jurídics de creació de centres públics de la Generalitat i dels ens locals, consideració com un únic centre educatiu de diversos centres públics d’una mateixa zona educativa, i condicions per a la consideració com a centre educatiu dels centres de formació situats en instal·lacions d’agents econòmics, empreses i institucions
31-12-2012
Crear i regular el centre singular per a l’educació no presencial
17-7-2012
Homologar les retribucions entre el professorat dels centres concertats i el rofessorat dels centres públics
17-07-2012
Regular els sistemes de provisió de llocs de treball docent dels centres educatius públics
31-12-2012
Regular la transformació i transició del sistema de promoció docent per estadis al sistema de promoció professional docent
31-12-2012
 
Any 2013:
 
Actuació
Termini màxim
Adaptacions dels òrgans de govern dels centres educatius que imparteixen de manera integrada ofertes d’FP
17-‘7-2013
Requisits que han de complir els centres per impartir ensenyaments oficials d’idiomes
17-07-2013
Iniciar el procediment de carrera professional per graus docents i convocar concursos per accedir a la categoria superior de sènior, així com els processos d’avaluació que hi són associats
01-01-2013
Aplicar els complements retributius dels funcionaris docents i el sistema de retribucions del personal funcionari interí i en pràctiques
01-01-2013
Aplicar les garanties retributives reconegudes al personal docent que ocupa llocs de treball no reservats exclusivament a funcionaris docents
17-07-2013
Adaptar les normes reglamentàries que regulen la borsa de professorat interí i substitut
17-07-2013
Regular i constituir el Consell Assessor d’Ensenyaments Artístics
17-07-2013
Adequar la composició i les funcions de la Comissió Mixta Departament d’Educació-Entitats municipalistes
17-07-2013
 
 
Any 2016:
 
Actuació
Termini màxim
Marc reglamentari de la prestació de serveis educatius específics i de serveis didàctics de suport a la docència
17-07-2016
Aprovació per part del Govern i presentació al Parlament d’un projecte de llei de composició del Consell Escolar de Catalunya
17-07-2016
 
Any 2017:
 
Actuació
Termini màxim
Nova regulació del finançament, creació, consolidació i sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en llars d’infants o escoles bressol de titularitat dels ens locals, i del finançament del sosteniment dels llocs escolars de primer cicle d’educació infantil en centres educatius de titularitat privada
17-07-2017
Finalitzar el procés d’adequació del mòdul del concert educatiu i definir les condicions de treball del professorat dels centres concertats en referència als professors dels centres públics
17-07-2017
Completar la delimitació i la regulació de les zones educatives
17-07-2017
Completar el procés d’implementació dels dossiers personals d’aprenentatge i dels registres acadèmics de l’alumnat
17-07-2017
 
El Govern es manté ferm en la lluita contra la corrupció
 
D’altra banda, el conseller Ernest Maragall ha dit al torn de preguntes posterior a la roda de premsa que aquest Govern ha tirat endavant tot un seguit d'iniciatives  "per reforçar l’interès general i individual de veure’s protegits i acompanyats amb un mecanisme de control de la funció pública, que no existia fins ara” i ha afegit que “Catalunya és aquest govern que està reforçant la llei de la sindicatura de comptes, posant en peu l’oficina antifrau, revisant els funcionament dels processos de contractació, etc”. El conseller ha destacat també que “seria injust” i “inacceptable” que es sospiti del conjunt dels ajuntaments catalans.
 
Dues noves depuradores millorararan el sanejament del Baix Llobregat i el Tarragonès
 
La construcció de dues noves depuradores als municipis de Vallirana, concretament al nucli de Lledoners (el Baix Llobregat) i a la Nou de Gaià (el Tarragonès), milloraran el sanejament de les comarques del Baix Llobregat i el Tarragonès. Aquestes dues instal·lacions, que suposaran  una inversió de prop de 2 milions d’euros, tractaran un cabal d’aigua total de 622 m3/dia, fet que equival a donar servei a una població de prop de 4.600 habitants. Les dues obres suposaran una inversió de prop de 2 milions d’euros.
 
Amb aquestes estacions depuradores i la instal·lació de xarxes de col·lectors s’aconseguirà una important i imprescindible millora, tant sanitària com mediambiental, de les lleres públiques relacionades, la de Fondo del Lledoner i Torrent de la Serralta. L’entrada en funcionament de les obres projectades permetrà la recollida i el tractament dels cabals d’aigües residuals, i en possibilitarà el retorn al medi en les condicions de qualitat necessàries.
 
Una nova plataforma tecnològica unificarà la gestió de les emergències
El Govern ha aprovat avui una inversió de 30,19 milions d’euros per posar en marxa una plataforma tecnològica que unificarà la gestió de les emergències. D’una banda, es milloraran les connexions entres els diferents cossos d’emergència i el telèfon 112 amb un sistema de comunicacions que permetrà intercanviar la informació sobre un incident i actuar més ràpidament. I d’altra banda, també es crearà un sistema cartogràfic on es marcaran en temps real les posicions del vehicles dels agents, gràcies a la xarxa RESCAT, i on es reflectiran totes les informacions del territori, com plànols d’edificis i les seves alçades o camins rurals. Aquest sistema permetrà donar un servei més eficient i eficaç en la gestió dels incidents.
 
S’aprova el decret de creació de l’Arxiu Geològic de Catalunya
 
D’altra banda, el Govern ha aprovat avui el decret de desenvolupament de creació de l’Institut Geològic de Catalunya, per tal de concretar els criteris tècnics i els protocols a seguir en l’elaboració dels estudis i en l’emissió d’informes per part d’aquest organisme públic. A més, el text aprovat avui estableix les bases per a la creació del Mapa Geològic de Catalunya, el Centre de Documentació i Arxiu Geològic, la Xarxa Sísmica de Catalunya i el Sistema d’Informació Geològica, Edafològica i Geotemàtica de Catalunya.
 
Així, el decret desenvolupa els criteris tècnics i estàndards per elaborar estudis i informes geològics, geotècnics i de risc, així com la nomenclatura i la simbologia geotemàtica per unificar criteris; els protocols a seguir en l’elaboració dels estudis i projectes geològics, edafològics, geotècnics i de risc, i el procediment d’emissió d’informes per part de l’Institut Geològic de Catalunya.
 
Nova Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra
 
En l’àmbit territorial, cal destacar la creació d’una nova Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra al municipi de Cerdanyola del Vallès (el Vallès Occidental) i que inclou els sectors coneguts com a Bellaterra, Can Domènec i Turó de Sant Pau. Amb aquesta aprovació, es tanca l’expedient de constitució que va sol·licitar el ple de l’Ajuntament de Cerdanyola el 21 de juliol de 2005.
 
Impuls a la Junta de Mediació i Arbitratge de contractes de conreu i d’integració
 
El Govern ha aprovat el decret que regula el funcionament de la Junta d’Arbitratge i Mediació dels contractes de Conreu i dels d’integració. Aquesta entitat, que es va crear al 2008, unificant les dues Juntes que abans existien (la de Mediació i la d’Arbitratge) té com a objectiu agilitzar tràmits i reduir despeses. La Junta s’inscriu en l’aposta del Govern per solucionar conflictes sense haver de recórrer a la justícia.
 
Altres acords de Govern
 
El Govern ha concedit el Premi Justícia de Catalunya a Antonio Carril Pan per la seva implicació en la millora de l’Administració de Justícia a la demarcació de Tarragona. A més, el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, el Registre Civil Únic de Barcelona, el Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Tarragona i els jutjats de pau de Calella i Sitges també han estat premiats amb una menció honorífica. L’acte de lliurament es farà el proper 6 de novembre a al Ciutat de la Justícia.
 
En l’apartat econòmic, cal destacar la creació, a través de l’ICF Crèdit, d’una nova una línia de crèdits adreçada especialment a pimes i autònoms que sol·liciten imports petits i que necessiten poder-los tornar a llarg termin. També s’ha atorgat una subvenció de 600.000 euros al Consorci Local i Comarcal de Comunicació, i s’ha aprovat la signatura d’un conveni amb el Conselh Generau d’Aran per desenvolupar i executar el Pla d’infraestructures de la Vall d’Aran.
 
D’altra banda, avui s’ha aprovat que Barcelona sigui la seu mundial i permanent de la Fundació Privada Moviment Mundial en Favor de la Infància.
 
Nomenaments
 
El Govern ha designat Enric Fossas Espadaler, Marc Carrillo López i Eliseo Aja Fernández, membres del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest darrer nomenament s’ha fet després que el Govern hagi escoltat el parer de les entitats representatives dels ens locals, tal i com estableix la Llei del Consell de Garanties Estatutàries.

2  

Imatges

Foto 1: Reunió del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno)

Foto 1: Reunió del Consell de Govern (Autor: Rubén Moreno) 18

Foto 2: Roda de premsa del conseller Ernest Maragall (Autor: Rubén Moreno)

Foto 2: Roda de premsa del conseller Ernest Maragall (Autor: Rubén Moreno) 7192

3  

Vídeos

Vídeo 1: el conseller Maragall parla del desplegament de la LEC

Vídeo 2: el conseller Maragall comenta que Govern lluita amb fermesa contra la corrupció

Vídeo 3: el conseller Maragall diu que és inacceptable sospitar de tots els ajuntaments

1  

Fitxers adjunts

Acords de Govern en format PDF

Acords de Govern en format PDF
PDF | 77

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined