El Govern aprova concedir un suplement de crèdit de 814 milions d'euros per atendre noves despeses

El Govern aprova concedir un suplement de crèdit de 814 milions d'euros per atendre noves despeses

query_builder   2 abril 2019 17:25

thumb_up Acords del Govern

El Govern aprova concedir un suplement de crèdit de 814 milions d'euros per atendre noves despeses

Govern
  • Aquesta mesura, que s’articula a través d’un decret llei, permet habilitar els crèdits pressupostaris necessaris per cobrir els augments retributius dels darrers dos anys, així com el retorn del 40% de la paga extra del 2013
  • La consellera Budó ha afegit que “a diferència del govern de l’Estat que quan no ha tingut pressupost ha decidit convocar eleccions”, el Govern de Catalunya “sense pressupostos ha decidit que vol seguir governant i tirar endavant i prova d’això és aquest decret que ha aprovat avui”
  • El vicepresident Aragonès ha anunciat que aquesta és la primera de les mesures del pla de contingència que treballa el Departament d’Economia amb totes les conselleries
  • Aragonès ha assegurat que el Govern “no defuig les seves responsabilitats i les assumeix plenament en la mesura del possible”
El Govern ha aprovat un decret llei que concedeix un suplement de crèdit per valor de 814 milions d’euros als Pressupostos de la Generalitat del 2017 prorrogats per al 2019. La necessitat d’aprovar un suplement de crèdit respon al fet que, en l’actual context de comptes prorrogats, els crèdits de despesa (habilitacions de despesa) previstos als pressupostos del 2017 resulten insuficients per atendre les necessitats de despesa que han sorgit des d’aleshores i que, en tractar-se de despeses de caràcter recurrent, tenen impacte en l’exercici 2019.
 
Diversos factors han incrementat els costos de determinats serveis públics, originats per l’increment de la població de referència d’alguns serveis com educació, salut, o el desplegament de lleis que han creat drets subjectius, com ara la Renda Garantida de Ciutadania, etc.”, ha aclarit la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Mertixell Budó durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ha afegit que també cal sumar-hi “l’increment retributiu, després d’anys de congelació salarial, i la recuperació de les pagues als treballadors públics que havien quedat també congelades.”
 
Concretament, el decret llei permetrà habilitar els crèdits necessaris per cobrir la major despesa de personal que s’ha generat en els darrers dos exercicis. Aquesta major despesa inclou, entre altres conceptes, l’augment de les dotacions de docents i metges que s’han efectuat des de l’any 2017, així com l’increment de les retribucions dels treballadors públics acordades pel Govern de l’Estat amb caràcter bàsic per als anys 2017, 2018 i 2019. A més, es preveuen els crèdits de despesa necessaris perquè durant aquest 2019 es faci efectiu el retorn del 40% de la paga extraordinària del 2019 que es va deixar d’abonar l’any 2013.
 
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha especificat que aquest decret, cobrirà tres conceptes fonamentals. En primer lloc, “garantirà el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores públicsadequant-lo a aquests augments retributius que s'han anat aprovant”. L'any 2017 es va aprovar un augment de l'1%, l'any passat del 1,95% i aquest any “pot arribar depenent de les diferents variables i del creixement de l'economia”, fins al 2,75%.
 
En segon lloc, Aragonès ha explicat que el Govern de Catalunya va arribar a un acord amb la representació sindical dels treballadors per fer front al retorn del 40% de la paga extra corresponent a l'any 2013 que estava pendent. D'aquesta, un 10%  ja s'ha abonat i queda pendent aquest 30%, que s'autoritza mitjançant aquest decret llei i es posen els recursos necessaris per poder-hi fer front.
 
En tercer lloc, el decret servirà “per fer front des del punt de vista pressupostari a què hi hagin els recursos per poder pagar el que són tot el nou personal contractat per la Generalitat de Catalunya en els darrers anys, fonamentalment en l'àmbit educatiu, per fer front a l'augment d'alumnat, però també el desenvolupament d'alguns programes contra la segregació escolar, per la inclusivitat en el nostre sistema educatiu, com per exemple el decret d'escola inclusiva”. Aquest increment ha de comportar també una incorporació de docents, de mestres, i professors i professores, “als quals evidentment cal garantir el pagament del que els correspon”.
 
I també, el personal sanitari incorporat en el darrer any i “que se segueix incorporant per fer front a les necessitats del nostre sistema de salut provocades per l'envelliment de la població, per l'augment de les necessitats, per les millores tecnològiques i també que vénen dels acords realitzats amb les organitzacions sindicals dels treballadors de la salut”.
 
Aquesta és la primera de les mesures del pla de contingència “amb la petició explícita que va fer el president Torra”, ha puntualitzat Budó, i que està treballant el Departament d’Economia amb totes les conselleries del Govern. És un pla de contingència que “fem en el context que el govern de l’Estat es resisteix a complir els mandats que tenen de les seves pròpies lleis”, ha aclarit Aragonès. 
 
Font de finançament
 
L’article 39 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya especifica que qualsevol proposta de concessió d'un crèdit extraordinari o d'un suplement de crèdit ha d’incloure necessàriament la proposta dels recursos concrets que l’han de finançar. Atès que la pròrroga del pressupost compta amb una previsió d’ingressos i uns crèdits prorrogats que comporten un superàvit pressupostari —ja que la previsió d’ingressos del 2019 és superior a la despesa prorrogada del 2017—, l’acord de Govern proposa que el suplement de 814 milions d’euros sigui finançat, d’una banda, amb els majors ingressos de les bestretes del model de finançament que corresponen a l’exercici 2019; i, de l’altra, a compte de l’objectiu de dèficit autoritzat el 2019 (-0,1% del PIB).
 
Pel que fa a les bestretes que han d’arribar de l’executiu espanyol, el vicepresident Aragonès ha denunciat que “el govern de l’Estat està jugant amb la informació i el calendari” ja que “allò que li pertoca als altres governs pot ser objecte de negociació i no ho és”.
 
La consellera Budó ha afegit que “a diferència del govern de l’Estat que quan no ha tingut pressupost ha decidit convocar eleccions”, el Govern de Catalunya “sense pressupostos ha decidit que vol seguir governant i tirar endavant i prova d’això és el decret que ha aprovat avui”.El Govern no defuig de les seves responsabilitats i les assumeix plenament en la mesura del possible”, ha reblat Aragonès.
 
Resposta a la sentència
 
Preguntada pels periodistes sobre la reacció del Govern a la sentència del judici, la consellera Budó ha explicat que en cas que no sigui absolutòria “no té perquè només haver-hi una resposta per part del Govern”, ha de ser “una decisió de país” i “anar tots a l’una”.
 
Sobre la investigació que està portant a terme la Fiscalia d’una desena de votants durant l’1-O a les escoles Pau Claris i Mediterrània de Barcelona, la consellera Budó ha instat a reflexionar “fins on arribarem”  i s’ha preguntat si arribaran a investigar “els 2,3 milions de votants de l’1-O”.
 
Comissió per fer seguiment de la Renda Garantida de Ciutadania
A la reunió d’aquest matí, el Govern també ha aprovat la creació d’una comissió que vetlli per l’avaluació, el seguiment de l’aplicació i el funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La comissió de govern, prevista a l’article 23 de la Llei, estarà integrada de manera paritària per representants de l’Administració de la Generalitat i per les organitzacions sindicals i empresarials, entitats del tercer sector, entitats representatives del treball social i del món local.
 
La consellera Budó n’ha destacat “el treball intens i l’esforç que hi ha hagut aquests mesos amb tots els agents que a partir d’ara formaran aquests òrgans”.
 
El nou òrgan col·legiat, que es reunirà trimestralment, resta adscrit a Treball, Afers Socials i Famílies. El conseller i el secretari general del Departament n’ocuparan la presidència i la vicepresidència, respectivament. Pel que fa a les vocalies, per part de la Generalitat estaran formades per representants de Presidència; Treball, Afers Socials i Famílies; Justícia; Educació; Empresa; Territori i Sostenibilitat; Salut; i Economia.
 
Les principals funcions de la comissió són analitzar l'evolució dels expedients, el comportament en la demanda i els efectes sobre el mercat de treball; avaluar la taxa de cobertura de la prestació sobre el conjunt de la població i la seva suficiència econòmica; i revisar, a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, el conjunt de prestacions econòmiques i de serveis existents per tal de portar a terme una racionalització i simplificació de les prestacions existents, entre altres.
 
Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del transport de viatgers
 
L’Executiu també ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, amb l’objectiu de regular de forma integral les diferents modalitats d’aquest tipus de transport, és a dir, taxi i VTC. La nova normativa ha d’afrontar el futur d’aquestes activitats, amb especial atenció a aspectes com la implantació de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat d’aquests modes de transport i, per sobre de tot, la garantia del dret dels ciutadans a comptar amb una oferta de mobilitat, en aquest cas mitjançant vehicles de turisme, que atengui adequadament les seves necessitats.
 
La nova llei abordarà la modernització i adaptació dels serveis de taxi i de VTC a les noves realitats, amb una visió a llarg termini per articular un nou escenari de gestió i regulació de les activitats.
 
En aquest sentit, la coexistència d’aquestes dues modalitats de servei planteja dues exigències. En primer lloc, la necessitat de determinar amb claredat les diferències operatives. En segon lloc, la necessitat també de determinar un règim jurídic diferenciat que estableixi la necessària igualtat o equivalència pel que fa a les condicions d’exercici, de forma que cap d’elles resulti en una posició d’avantatge competitiu injustificat respecte a l’altra.
 
Renovació del compromís amb els Quatre Motors per a Europa
 
El Govern ha aprovat, a més, la subscripció de l’Acord sobre l’estratègia de cooperació entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els altres membres integrants dels Quatre Motors per a Europa.
 
L’objectiu de l’acord és establir una estratègia política per als propers anys, reforçar la cooperació i establir un fil conductor entre les diferents presidències dels membres dels Quatre Motors. També es vol adaptar la xarxa per donar resposta als nous reptes globals.
 
L’acte de traspàs de la presidència dels Quatre Motors per a Europa tindrà lloc el proper 11 d’abril a Stuttgart. La decisió de la declaració conjunta es va prendre durant la celebració del 30è aniversari dels Quatre Motors per a Europa el passat mes de juliol a Stuttgart. Coincidint amb l’acte de traspàs s’han organitzat també reunions de tres àmbits sectorials: medi ambient, recerca i educació superior, i e-Health.
 
Liquidació del contracte de la gestió d’abastament d’aigua en alta d’ATL
 
En un altre ordre de coses, el Govern ha estat informat de la liquidació definitiva provisional del contracte de gestió d’abastament d’aigua Ter-Llobregat. El document, signat ahir pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i degudament notificat, estableix l’import de la liquidació del contracte en 53,8 milions a favor de l’empresa concessionària d’ATL, amb data del 31 de desembre de 2018. Aquest import s’ha calculat amb les dades estimatives de què disposa l’Administració.
 
Per això, la resolució de la liquidació provisional requereix la societat concessionària d’ATL perquè presenti abans de l’1 de juliol de 2019 tota la documentació comptable i oficial acreditativa dels conceptes objecte de restitució que han estat inclosos en la nova liquidació definitiva provisional per establir la liquidació final.
 
La resolució desestima les al·legacions formulades per la societat concessionària en data 14 de gener de 2019 respecte de la nova proposta de liquidació del contracte de 19 de desembre de 2018.
 
Impuls a la innovació en els sectors agrari, forestal, i agroalimentari
 
En l’àmbit de l’agricultura, el Govern ha aprovat destinar 2.560.000 euros a atendre la convocatòria 2019 d'ajuts a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, per un import total de 2.560.000.
 
L’Executiu també ha aprovat la subscripció d’un Memoràndum amb el Ministeri de l’Agricultura de la República de Cuba en matèria de cooperació en sanitat vegetal, davant la importància estratègica de la sanitat vegetal, ja que la globalització del comerç mundial està provocant el moviment de plagues i les plagues de quarantena s’estan convertint en traves a la comercialització.
 
Cooperació amb Argentina perquè FGC assessori el país en el sector ferroviari
 
Finalment, el Govern ha donat llum verd a la signatura d’un acord de cooperació entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la societat argentina Desarrollo del Capital Humano Ferroviario amb la voluntat de desenvolupar una cooperació bilateral en l’intercanvi d’informació sobre la concepció i desenvolupament de projectes ferroviaris.
 

2  

Imatges

Foto de la reunió del Govern (Rubén Moreno)

Foto de la reunió del Govern (Rubén Moreno) 324

Foto de la roda de premsa del Govern (Rubén Moreno)

Foto de la roda de premsa del Govern (Rubén Moreno) 205

1  

Vídeos

Vídeo de la roda de premsa

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en format PDF

Acords del Govern en format PDF
PDF | 159

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia