El Govern inicia la tramitació de la futura llei de recursos humans de la Generalitat

query_builder   22 juliol 2014 15:26

thumb_up Acords del Govern

El Govern inicia la tramitació de la futura llei de recursos humans de la Generalitat

  • La futura norma s’emmarca en el Pla de reforma de l’Administració i inclou mesures per a la professionalització i la tecnificació de les plantilles, el foment de les promocions internes dels empleats públics, i la implantació progressiva de l’avaluació de l’acompliment
  • El Govern simplifica el sistema de concessió de subvencions de la Generalitat, que beneficiarà especialment el Tercer Sector
  • Homs sobre la reunió Mas-Rajoy: “Al diàleg no se li poden posar condicionants, s’ha de poder parlar de tot”
Conseller Homs
El Govern ha mostrat de nou avui el seu compromís amb la millora de l’eficiència i la transparència de l’Administració Pública aprovant dues  mesures: en primer lloc, l’Executiu ha donat llum verda a la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de mesures d’ordenació de l’ocupació pública, que s’inscriu en l’Eix 3 del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatiu als recursos humans.
 
El segon lloc, el Govern ha aprovat un nou sistema que unifica els criteris en la gestió general de les subvencions tramitades per l’Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic. El fet que els departaments de la Generalitat utilitzin uns paràmetres homogenis facilita a la ciutadania el funcionament del sistema i aporta major seguretat jurídica.
 
La llei de mesures d’ordenació de l’ocupació pública pretén “proposar mesures de flexibilització i agilització en la gestió dels recursos humans, però també busca facilitar els processos de tecnificació i mobilitat dels empleats públics”, segons ha explicat el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l’Executiu.
 
El portaveu també ha destacat que l’acord forma part d’una “bateria de modificacions normatives en matèria de funció pública”, que va començar la setmana passada, amb l’aprovació de l’Acord de Govern d’atribució de competències als departaments de la Generalitat per “millorar l'eficiència, l'eficàcia i l'agilitat en la gestió dels recursos humans”, i que previsiblement seguirà amb un desplegament reglamentari en els diferents àmbits que l’Avantprojecte de llei estableix en les seves bases.
 
Totes les mesures que preveu el procés de reforma en l’àmbit dels recursos humans tenen el repte de posar els fonaments per avançar cap a una Administració més moderna que serveixi els interessos dels ciutadans amb més eficàcia i professionalitat.
 
El Projecte de llei introdueix modificacions del marc legal vigent en una doble vessant: reformes orientades a la professionalització i tecnificació del capital humà de l’Administració, i modificacions de la gestió dels recursos humans amb la finalitat de flexibilitzar-ne els elements principals.
 
Pel que fa a la professionalització i la tecnificació, el text ha de preveure la revisió i adaptació del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública per adaptar-lo a les noves necessitats. Igualment, és important generalitzar la selecció de personal interí i laboral temporal mitjançant les anomenades borses de treball amb la finalitat d’establir procediments àgils i dinàmics de selecció temporal. I, en la línia, d’impulsar la tecnificació de les plantilles, s’han de potenciar els processos de promoció interna.
 
Quant a la gestió dels recursos humans, cal actuar per simplificar el nombre de cossos i escales per poder comptar amb una organització més racional, senzilla i coherent, alhora que més tecnificada (professionalitzada).
 
D’altra banda, la simplificació del sistema de concessió de subvencions de la Generalitat beneficia especialment el Tercer Sector i dóna compliment al Pla de Govern per als anys 2013-2016 i al Pla de Suport al Tercer Sector Social amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquesta modificació respon al compromís del Govern a adoptar mesures per a la millora, la simplificació i la transparència en la gestió administrativa, i, més concretament, en relació amb els procediments de concessió de subvencions.
 
A títol d’exemple, s’estableix el foment de la declaració responsable per evitar la presentació de documentació, el foment de la tramitació i la comunicació telemàtiques per evitar desplaçaments i comunicacions més costoses, o la possibilitat de reformular els projectes, entre d’altres.
 
Entre d’altres millores, s’implementarà un únic sistema informàtic centralitzat, que permetrà simplificar extraordinàriament la presentació de documentació i de comprovants de justificació, ja que es podrà fer d’un sol cop.
 
Homs sobre la reunió Mas-Rajoy “Al diàleg no se li poden posar condicionants, s'ha de poder parlar de tot”
 
El portaveu del Govern ha assegurat a preguntes dels periodistes que el president Mas es reunirà amb el president espanyol, Mariano  Rajoy, el proper dimecres 30 de juliol, “sense condicionants” i amb la voluntat de “parlar de tot”, inclòs el “mandat clar” del poble de Catalunya sobre la consulta.
 
“L’actitud genuïna de les institucions i del poble de Catalunya és de predisposició al diàleg”, ha subratllat Homs, qui ha expressat el convenciment del Govern que "al diàleg no se li poden posar condicionants previs". “Nosaltres ho haguéssim fet diferent, però el que és rellevant és el fons, i el fons és que estem oberts a parlar de tot”.
 
El Govern destina 25,7 milions d’euros a la nova línia d’ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2014 i 2015
 
En la reunió d’avui, el Govern també ha aprovat el Decret de concessió de les subvencions de la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys 2014 i 2015. El Govern destinarà 25.735.911 euros a aquesta nova línia d’ajuts, que s’adapta a les necessitats actuals del món local.
 
Seran subvencionables les despeses que els ens locals hagin dut a terme entre l’1 de gener de 2013 i el 30 de setembre de 2014, mentre que per a les subvencions de l’anualitat 2015 ho seran les despeses que es duguin a terme entre l’1d’octubre de 2014 i el 30 de setembre de 2015.
 
Els ens locals beneficiaris podran presentar la documentació justificativa fins al 31 de març de 2015 per a la despesa executada de l’anualitat 2014, i fins al 31 de març de 2016 per a la despesa executada de l’anualitat 2015.
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’atorgaran d’ofici bestretes de fins al 60% de la subvenció atorgada. La part restant es tramitarà un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada.
 
El Govern atorga 4,5 milions d’euros en subvencions per al foment d’actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a infants i joves
 
Encara en el capítol d’ajuts, el Govern ha aprovat autoritzar el Departament de Benestar Social i Família a atorgar 4.479.699 euros en subvencions per al foment d’actuacions de caràcter social, cívic i associatiu destinades a infants i joves.
 
En concret, les entitats beneficiàries per a l’exercici 2014 són: Escoltes Catalans; Moviment Laic i Progressista; Fundació Catalana de l’Esplai; Minyons Escoltes i Guies de Catalunya; Fundació Pere Tarrés i Coordinació Catalana de Colònies Casals i Clubs d’Esplai.
 
Aquesta línia d’ajuts inclou un import addicional de 500.000 euros que Benestar Social i Família ha posat enguany a disposició de les federacions d’entitats d’educació en el lleure amb l’objectiu d’oferir beques a infants i adolescents amb dificultats econòmiques, perquè puguin participar a les activitats d’estiu amb normalitat.
 
El Govern adapta els convenis subscrits entre la Generalitat i els ens locals a la disposició addicional novena de la Llei de reforma local espanyola
 
El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’adaptació dels convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL).
 
Amb el Decret llei que s’ha aprovat, el Govern adapta l’anterior Decret llei de 17 de juny a les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries. És una norma transitòria fins a l’aprovació de la Llei de governs locals de Catalunya, en tramitació al Parlament de Catalunya des del juliol del 2013, quan el Govern va aprovar el Projecte de llei.
 
En el Decret llei es regula l’adaptació en el cas que es financin competències delegades de l’Administració de la Generalitat a les entitats locals. D’acord amb l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, els convenis han d’afegir, mitjançant addenda, una clàusula de garantia del compliment de les obligacions financeres o de compromisos de pagament de la Generalitat. Aquesta clàusula consistirà en l’autorització a l’Administració de l’Estat a aplicar retencions en les transferències que els correspon per aplicació del seu sistema de finançament.
 
A més, es regula l’adaptació en el supòsit que es financin competències distintes de les pròpies i de les delegades. A l’igual que la situació anterior, es requerirà una addenda al conveni que, a més d’incorporar la clàusula de garantia haurà de contenir una valoració favorable sobre la necessitat de continuar col·laborant en els serveis. Prèviament a l’aprovació de l’addenda serà preceptiu l’informe de l’ens local on s’exposi que els serveis o les activitats no posen en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal.
 
El Govern fomenta la professionalització i la innovació del sector agroalimentari
 
El Govern ha aprovat el Decret del sistema de formació, transferència i innovació del sector agroalimentari que preveu, entre d’altres actuacions, la regulació de les funcions i l’estructura de les Escoles Agràries, l’establiment  de les línies d’actuació en l’àmbit de la formació, la transferència tecnològica i la innovació del sector agroalimentari i la seva coordinació i, finalment, la creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària.
 
El Decret preveu complir tres objectius: en primer lloc, adequar a la normativa actual d’ensenyament, les funcions i l’estructura de les Escoles Agràries, regides actualment per una normativa de l’any 1984, així com canviar la denominació de les escoles. Amb el nou Decret, les actuals Escoles i Centres de Capacitació Agrària passaran a denominar-se Escoles Agràries.
 
En segon lloc, el Decret estableix les línies d’actuació en l’àmbit de la formació, la transferència de tecnologia i la innovació en el sector agroalimentari, en aplicació del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya 2013-2020, amb la creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària. Aquest òrgan col·legiat proposarà plans, programes i mesures de foment, així com avaluacions de l’impacte de les actuacions en aquestes matèries i millores en el portal Rural Cat, entre d’altres.
 
Finalment, el Decret dóna compliment a l’apartat IV de la Resolució 671/VIII sobre el món agrari del Parlament de Catalunya, que considera la formació com a element irrenunciable per millorar la competitivitat del sector.
 
El Govern impulsa un nou Pla per augmentar l’impacte social de les polítiques dirigides al poble gitano
 
El Govern ha aprovat el Pla integral del poble gitano a Catalunya per al període 2014-2016. Es tracta del tercer Pla en el qual la Generalitat defineix les polítiques públiques específiques per millorar les condicions de vida de les persones gitanes i equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la societat catalana.
 
Entre d’altres, el Pla s’ha fixat resultats com ara potenciar la llengua romaní; reduir l’absentisme i l’abandonament escolar; incrementar el nombre d’estudiants que cursen estudis postobligatoris i universitaris; potenciar la xarxa associativa gitana; reduir el nombre d’assentaments de famílies gitanes i garantir les condicions adequades de salubritat i higiene; millorar la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els agents comunitaris gitanos; millorar l’ocupabilitat de la població gitana, o garantir el principi d’igualtat de tracte en els programes i notícies vinculats al poble gitano i transmetre els elements enriquidors de la seva cultura.
 
Distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària i Guardons de la Pesca Catalana
 
Finalment, el Govern ha aprovat la concessió de les distincions Jaume Vicens Vives 2014 a la qualitat docent universitària a diferents professors i projectes de les universitats catalanes, i els guardons de la Pesca Catalana.
 
A títol individual rebran la distinció Jaume Vicens Vives els professors següents: Joan Simon Pallisé, professor de Biologia Vegetal de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona; Elena Valderrama Vallés, professora d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors en el Departament de Microelectrònica i Sistemes Elèctrics de la Universitat Autònoma de Barcelona;  Josep M. Coll i Alemany, professor de la Universitat Ramon Llull, en reconeixement a la seva extensa trajectòria professional com a filòsof, eclesiàstic, professor i degà de la Facultat de Filosofia, i Joseph Hopkins, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i director del Programa de Llengües, per la seva trajectòria professional i, molt especialment, per les seves aportacions a l’estudi de llengües per mitjans virtuals
 
Pel que fa als premis col·lectius, s’ha aprovat atorgar la distinció Jaume Vicens Vives a les entitats següents: Projecte Cetrencada, publicació multiplataforma del Taller Integrat de Periodisme del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, i el Projecte Emprendre, una actitud per orientar la vida professional, del Departament de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili.
 
Pel que fa als guardons de la Pesca Catalana, que s’atorguen en reconeixement a aquelles persones o institucions que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer català, l’edició d’enguany ha premiat amb la Medalla de la Pesca catalana la professora titular d’Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga Ripoll, per diversos estudis i diagnòstic entorn dels processos de comercialització del peix, i amb la Placa de la Pesca catalana de l’any 2014 al Centre Interactiu del Peix i a l’Associació Catalana d’Aqüicultura.

1  

Vídeos

Vídeo íntegre de la roda de premsa del Govern

3  

Fitxers adjunts

Acords del Govern en PDF

Acords del Govern en PDF
PDF | 288

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)

Fotografia de la reunió del Govern (Jordi Bedmar)
JPG | 657

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)

Fotografia de la roda de premsa (Jordi Bedmar)
JPG | 228

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia